Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Na temelju odredbe članka 58. stavka 4.Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine„ br.135/06., 37/13., 125/13 – Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja) i odredbi Zakona o veterinarstvu („Narodne novine„ br.82/13), te članka 34. Statuta Grada Vodnjana-Dignano („Službene novine Grada Vodnjana-Dignano, br. 02/09, 02/10 i 02/13) Gradsko vijeće Grada Vodnjana-Dignano na 9. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2014. godine, donosi

O D L U K U
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca


Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Vodnjan-Dignano (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju slijedeće značenje:

Članak 3.

Ova Odluka se ne primjenjuje na službene pse koje u obavljanju svojih poslova koriste tijela državne uprave i druge pravne osobe kao i na pse vodiče slijepih osoba.

Članak 4.

Posjednik kućnog ljubimca mora osigurati uvjete za držanje kućnog ljubimca u skladu s njegovim potrebama.
Ako se kao kućnog ljubimca nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena posebnim propisom, mora se udovoljiti posebnim uvjetima držanja.

Članak 5.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni i prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.

Članak 6.

U osiguravanju uvjeta za držanje kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je posebice:

Prilikom osiguravanja uvjeta u smislu stavka 1. ovoga članka, posjednik kućnog ljubimca dužan je pridržavati se propisa o zaštiti životinja i veterinarstvu.

Članak 7.

Držanje kućnih ljubimaca u stambenoj zgradi i okolišu zgrade, kretanje kućnih ljubimaca po zajedničkim dijelovima stambene zgrade i okolišu zgrade te obvezu čišćenja zajedničkih dijelova stambene zgrade i okoliša zgrade koje onečiste kućni ljubimci, sporazumnoutvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu.

Članak 8.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.

Članak 9.

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi kućnog ljubimca u građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne namjene), u trgovine, na groblja, tržnice, uređena dječja igrališta, sportskei rekreacijske terene, sajmove i javne skupove, plaže, kupališta i slično.
Dovođenje kućnog ljubimca u hotele, restorane i druge ugostiteljske objekte dopušteno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

Članak 10.

U užem dijelu naselja unutar Grada zabranjeno je držanje životinja:

Pod užim dijelom naselja u kojem je zabranjeno držanje životinja iz stavka 1. razumijeva se područje starih jezgri naselja.
Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbom prethodnog stavka ove Odluke,mogu se držati domaće životinje, ako je njihovo držanje sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima kojima se reguliraju uvjeti i način držanja životinja.
Upravni odjel može u povodu prijave ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje domaćih životinja na područjima gdje je držanje domaćih životinja suprotno odredbi stavka 1. ovog članka.
Ukoliko se životinje navedene u točki 1. ovog članka drže u zabranjenoj zoni, komunalni redar će izdati rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

Članak 11.

Vlasnici kućnih ljubimaca (mačaka, pasa i drugih životinja) dužni su očistiti javnu površinu,za slučaj da su je njihove životinje onečistile.

Članak 12.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je kontrolirati razmnožavanje kućnog ljubimca i onemogućiti mu svako ne planirano razmnožavanje.
Prilikom planiranja razmnožavanja kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužanje voditi računa o broju potomaka kućnog ljubimca radi osiguranja prostornih i drugihuvjeta držanja sukladno propisima o zaštiti životinja i ovoj Odluci.

Članak 13.

Kontrola razmnožavanja kućnog ljubimca provodi se preventivnim djelovanjem te sterilizacijom ili kastracijom životinje.

Članak 14.

Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad kućnog ljubimca.
Posjednik kućnog ljubimca mora zbrinjavati mladunčad kućnog ljubimca sukladno propisima o zaštiti životinja.
Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi samostalno zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca dužan je snositi troškove njihova zbrinjavanja.

Članak 15.

Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen sukladno propisima o veterinarstvu.
Zabranjeno je držati neupisanog i neoznačenog psa.
Posjedniku neupisanog i neoznačenog psa zabranjeno je izvoditi psa na javnu površinu.

Članak 16.

Pas koji je određen kao opasan ili moguće opasan pas može se držati pod uvjetima određenim Pravilnikom o opasnim psima.

Članak 17.

U okućnici obiteljske kuće, vrtu ili sličnom zemljištu psa je dozvoljeno držati slobodnog samo u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru, tako da ga pas ne može napustiti.
Posjednik koji drži psa na neograđenoj okućnici ili neograđenom vrtu i sličnom zemljištu mora psa držati vezanog.
Posjednik ne smije vezati psa na lanac koji je kraći od tri metra ili od trostruke dužine psa,mjereno od vrška repa do vrha njuške, a pri određivanju dužine lanca koristi se dužina koja je povoljnija za životinju.
Posjednik koji drži psa u smislu stavka 2. i 3. ovoga članka, dužan je na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja upozorava na psa te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima.

Članak 18.

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir građana,dužan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana ili je dužan ukloniti psa.
Po izvidu kontakt policajca i pribavljenom mišljenju najmanje troje susjeda, podnijeti će se prekršajna prijava.

Članak 19.

Skupljanje, prevoženje i smještaj neupisanih pasa nepoznatih posjednika, mačaka lutalicate drugih napuštenih i izgubljenih životinja obavlja sklonište za životinje.
Skupljanje, prevoženje i smještaj životinja iz stavka 1. ovoga članka mora se obavljati na najprikladniji način, primjenom odgovarajuće opreme i bez zlostavljanja, sukladno propisima o zaštiti životinja.

Članak 20.

Postupanje s neupisanim psima nepoznatih posjednika, mačkama lutalicama te drugim napuštenim i izgubljenim životinjama smještenim u sklonište za životinje (smještaj životinja,veterinarsko-zdravstvena zaštita životinja, pronalazak posjednika životinja ili udomljavanje životinja, vođenje odgovarajućih evidencija o životinjama i drugo) provodi se sukladno propisima o radu skloništa.

Članak 21.

Troškove skupljanja i prevoženja neupisanih pasa nepoznatih posjednika, mačaka lutalica tedrugih napuštenih i izgubljenih životinja, njihova smještaja u sklonište za životinje i nad njima provedenih veterinarsko - zdravstvenih mjera, podmiruje posjednik životinje ako je poznat ili se njegov identitet naknadno utvrdi, u protivnom se ti troškovi podmiruju iz sredstava proračuna Grada shodno sklopljenim ugovorima o obavljanju veterinarsko higijeničarskihposlova i povjeravanju neškodljivog skupljanja nusproizvoda sa područja Grada.

Članak 22.

Ugovorom sklopljenim između Grada i skloništa za životinje regulirani su međusobni odnosi i visina naknade za poslove koje obavlja sklonište za životinje.

Članak 23.

Nadzor provodi komunalno redarstvo osim ako je zakonom ili posebnim propisimaodređeno postupanje veterinarskog odnosno stočarskog inspektora.

Članak 24.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 10.000,00 kuna kaznit će se pravnaosoba ako postupi suprotno odredbama članaka 18. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osobaobrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanjanjezina obrta ili druge samostalne djelatnosti ako postupe suprotno odredbama članaka5.,6. i 18.ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 kuna do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osobai odgovorna osoba u pravnoj osobi ako postupe suprotno odredbama članaka 5.,6. i 18. ove Odluke.
U slučaju utvrđenja počinjenja prekršaja iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka, Grad će putem nadležnog Upravnog odjela obvezno izdati prekršajni nalog (obavezni prekršajninalog), kojim se može osim novčane kazne odrediti naknada paušalne svote troškova zaizdavanje prekršajnog naloga do 100,00 kn.

Članak 25.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna do 500,00 kuna kaznit će se fizička osobaako postupi suprotno odredbama članaka 5., 6., 9., 10.,11.,15. i 18. ove Odluke.
Fizičkoj osobi iz stavka 1. ovog članka komunalni redar može naplatiti novčanu kaznu namjestu počinjenja prekršaja u iznosu od 300,00 kuna do 500,00 kuna.
Ako fizička osoba iz stavka 2. ovog članka ne plati novčanu kaznu na mjestu počinjenjaprekršaja, može to učiniti u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana kada je počinioprekršaj.
U slučaju neplaćanja novčane kazne u roku iz prethodnog stavka, Grad ćeputem nadležnog Upravnog odjela izdati obavezni prekršajni nalog sukladno članku 25. ove odluke.

Članak 26.

Sredstva prikupljena naplatom novčanih kazni prihod su Proračuna Grada Vodnjan-Dignano.

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Grada Vodnjan-Dignano».

 

1. OPĆE ODREDBE

 1. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje,
 2. posjednik kućnog ljubimca je svaka fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit kućnog ljubimca,
 3. neupisani pas je pas poznatog ili nepoznatog posjednika koji nije registriran sukladno propisima o veterinarstvu,
 4. pas ili mačka lutalica je životinja kojoj je posjednik nepoznat,
 5. napuštena životinja je ona životinja koju je posjednik svjesno napustio,
 6. izgubljena životinja je ona životinja koja je napustila posjednika bez njegove volje ikoji je traži.

2. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

 1. izgraditi i održavati odgovarajući objekt odnosno nastambu u skladu sa potrebama pojedine životinjske vrste,
 2. osigurati odgovarajuću hranu i vodu u potrebnim količinama,
 3. osigurati odgovarajući prostor u skladu sa potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,
 4. učiniti sve dijelove prostora dostupnima za održavanje i čišćenje te omogućiti im nesmetanu brigu o kućnom ljubimcu,
 5. osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,
 6. onemogućiti bijeg kućnog ljubimca,
 7. osigurati odgovarajuću veterinarsku zaštitu, zaštitu i njegu bolesnog, ozlijeđenog i iscrpljenog kućnog ljubimca, a prema potrebi i pomoć pri porodu kućnog ljubimca,
 8. osigurati kontrolu nad kućnim ljubimcem, u pravilu, najmanje jedanput dnevno ili češće ako drži njegovu mladunčad do 14 dana starosti ili je u tijeku porod kućnog ljubimca.
 • životinja iz porodice kopitara (konji, magarci, mazge, mule i dr.),
 • životinja iz porodice papkara (goveda, ovce, koze, svinje i dr.),
 • perad (kokoši, pure, guske, patke i druge ptice koje su uzgajane radi proizvodnje mesa, rasplodnih ili konzumnih jaja i drugih proizvoda,
 • divlje ptice i životinje.

3. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA

4. UVJETI I NAČIN DRŽANJA VEZANIH PASA

5. NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

6. NADZOR

7. PREKRŠAJNE SANKCIJE

 

KLASA: 021-05/14-01/04
URBROJ:2168-04-02-14-9
U Vodnjanu-Dignano, 31. srpnja 2014. godine

                                                             GRADSKO VIJEĆE GRADA VODNJANA-DIGNANO
                                                                                                Predsjednik
                                                                                        Corrado Ghiraldo, prof.
Veterinarska ambulanta Pula
Moj ljubimac veterinari