Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni natječaj za prijem u službu vježbenika

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjan-Dignano, raspisao je Javni natječaj za prijem u službu vježbenika objavljenog u ˝Narodnim novinama˝ broj 99/17,  pa se sukladno navedenom daju slijedeće:

OBAVIJESTI I UPUTE

Opis poslova:

U Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove obavljaju se poslovi iz oblasti komunalnog gospodarstva, poslovi iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša, poslovi iz oblasti gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada, poslovi iz oblasti prostornog planiranja i gradnje te postupci provođenja javne nabave.

Podaci o plaći radnog mjesta:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće (3.221,93 kn, bruto iznos),  uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme (2,50 x 0,85).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Testiranje kandidata vrši se na slijedeći način:

1.pismeno testiranje:

-provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima;

-provjere poznavanja talijanskog jezika.

2.intervju-a.

 

1.PISMENO TESTIRANJE KANDIDATA

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima temelje se na slijedećim propisima (5 pitanja/max 10 bodova)

  1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN86/08 i 61/11)
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)
  3. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
  4. Zakon o općem upravnom postupku (˝Narodne novine˝ broj 47/09)
  5. Zakon o upravnim sporovima (˝Narodne novine˝ broj  20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17)

Poznavanje talijanskog jezika temelji se na:

-        prijevod kraćeg zadanog teksta sa hrvatskog na talijanski (max 5 bodova)

-        prijevod kraćeg zadanog teksta sa talijanskog na hrvatski (max 5 bodova)

2.INTERVJU

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju. Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 0 do 10 bodova.

Pravila testiranja

  • Po dolasku na testiranje od kandidata bit će zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
  • Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
  • Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.
  • Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz poznavanja talijanskog i engleskog jezika i pitanja za provjeru posebnih znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio.
  • Za provjeru znanja talijanskog i engleskog jezika kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova, te za provjeru znanja i sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se službenik prima, od 1 do 10 bodova.

      (Ukupni broj bodova koji kandidat može postići nakon pismene provjere znanja je 20).

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.

Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen, najmanje 5 dana prije testiranja, na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8229529.html