Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Grada Vodnjan-Dignano za 2019. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA
GRAD VODNJAN-DIGNANO – CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO
GRADONAČELNIK – SINDACO
 
 
J A V N I  P O Z I V
za predlaganje programa i projekata radi financiranja
iz Proračuna Grada Vodnjan-Dignano
za 2019. godinu
 
 
I. Predmet Javnog Poziva je prikupljanje prijava radi financiranja iz proračuna Grada Vodnjan-Dignano za 2019. godinu za programe, projekte i manifestacije iz sljedećih područja:
- kultura
- tehnička kultura
- predškolski odgoj i obrazovanje
- osnovno i srednje obrazovanje
- zdravstvo i socijalna skrb
- sport
- gospodarstvo.
 
II. Pod Programom se podrazumijeva kontinuirano provođenje aktivnosti usmjerenih na ostvarenje određenog cilja za koji je potrebno vremensko razdoblje od godinu dana.
Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni (dan, tjedan i slično) i imaju definirane troškove i resurse.
Pravo prijave po ovom Pozivu imaju fizičke i pravne osobe koji obavljaju djelatnost na području Grada Vodnjan-Dignano, a u programu moraju biti obuhvaćene osobe s prebivalištem u Gradu Vodnjan-Dignano.
Pravo prijavljivanja nemaju udruge i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije).
 
III. Prijave se podnose na obrascu koji se preuzima u pisarnici Grada Vodnjan-Dignano ili na web stranici (www.vodnjan.hr).
Svi podnositelji prijava, čije je sjedište izvan Grada Vodnjan-Dignano, dužni su priložiti popis korisnika njihovih aktivnosti s područja Grada Vodnjan-Dignano.
Prijave se predaju u pisarnici Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, ili poštom na adresu: Grad Vodnjan-Dignano, 52215 Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, (s naznakom «FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA U 2019. GODINI»).
 
IV. Rok za podnošenje prijave je od 07. rujna 2018. do 09. listopada 2018. godine.
 
V. Neće biti uzeta u razmatranje prijava koja:
- je dostavljena nakon roka za podnošenje prijava,
- ne zadovoljava uvjete iz javnog poziva
- ne sadrži tražene podatke i priloge.
 
VI. Po donošenju Proračuna i programa javnih potreba za 2019. godinu, svi podnositelji prijave obavijestit će se o rezultatu pisanim putem.
 
 
KLASA: 402-01/18-01/146
URBROJ: 2168-04-01/01-18-01
Vodnjan-Dignano, 04. rujna 2018.
 
GRADONAČELNIK-SINDACO
Klaudio Vitasović

 
INVITO  PUBBLICO
a presentare programmi e progetti da finanziare con i mezzi di
Bilancio 2019 della Città di Vodnjan-Dignano
 
I  Il presente Invito pubblico ha come oggetto la raccolta di notifiche per il finanziamento con i mezzi di Bilancio 2019 della Città di Vodnjan-Dignano, di programmi e progetti nelle seguenti sfere:
- cultura
- cultura tecnica
- educazione ed istruzione prescolari
- istruzione elementare e media
- sanità e assistenza sociale
- sport
- economia.
 
II Per Programma si intende l'attuazione ininterrotta di attività volte al raggiungimento di un determinato obiettivo durante un periodo di tempo di un anno.
Per Progetto si intende un insieme di attività volte al raggiungimento di obiettivi prestabiliti, rispondendo a e risolvendo un problema precedentemente  identificato. Tali obiettivi sono temporalmente limitati (giorno, settimana, ecc.), con spese e risorse ben definite.
Hanno diritto a rispondere al presente Invito persone fisiche e giuridiche che svolgono la propria attivita' sul territorio della Citta' di Vodnjan-Dignano, e il programma deve comprendere persone residenti nel comprensorio della Citta' di Vodnjan-Dignano.
Non hanno diritto a rispondere al presente Invito associazioni e altre organizzazioni della societa' civile (fondazioni, istituzioni private, comunita' religiose e altre organizzazioni no-profit).
 
III Le notifiche vanno inoltrate compilando l'apposito modulo disponibile presso la Cancelleria della Città di Vodnjan-Dignano o sul sito web ufficiale (www.vodnjan.hr).
Tutti i richiedenti aventi sede esternamente alla Città di Vodnjan-Dignano, hanno l'obbligo di allegare alla notifica l'elenco dei fruitori delle loro attività presenti nel comprensorio della Città di Vodnjan-Dignano.
Le notifiche vanno consegnate all'ufficio Cancelleria della Città di Vodnjan-Dignano, via Merceria 2, a mezzo posta, all'indirizzo: Città di Vodnjan-Dignano, 52215 Vodnjan-Dignano, via Merceria 2, (con la dicitura «FINANZIAMENTO DAL BILANCIO 2019»).
 
IV Il termine utile all'inoltramento della notifica inizia il 7 settembre 2018 e scade il 9 ottobre 2018
 
V Non verrà presa in considerazione una notifica
- pervenuta dopo la scadenza del termine utile alla consegna,
- che non risponda ai criteri prescritti nel presente Invito pubblico,
- che non riporti i dati e gli allegati richiesti.
 
VI  Ad emanazione avvenuta del Bilancio e del Programma dei fabbisogni pubblici 2018 di cui al punto I. del presente Invito, tutti i richiedenti verranno debitamente informati sui risultati in forma scritta.
 
CLASSE: 402-01/18-01/146
N. PROT.: 2168-04-01/01-18-01
Vodnjan-Dignano, lì 4 settembre 2018
GRADONAČELNIK-SINDACO
Klaudio Vitasović