Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Vodnjan-Dignano za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

1. Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano, temeljem Pravilnika za dodjelu stipendija Grada Vodnjan-Dignano od 30. rujna 2014. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija, te s njima izjednačenim studijima.


2. Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog statutom ili drugim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije.


3. Pravo na podnošenje zahtjeva za stipendiju imaju učenici srednjih škola i redovni studenti ukoliko ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo;
 • prebivalište na području Grada najmanje 3 (tri) godine od dana objave Natječaja;
 • prosjek od najmanje 3,50 za svaku od prethodne 2 (dvije) godine obrazovanja;
 • podmirena dospjela potraživanja prema Gradu.

4. Zahtjevu se prilaže :

A)

 • preslika osobne iskaznice ili domovnice,
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci),
 • preslika svjedodžbe o postignutom uspjehu tijekom proteklih dviju školskih godina odnosno prijepis  ocjena položenih ispita s prethodne dvije  godine studija,
 • uvjerenje o upisu u srednju školu, ili o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademskoj godini 2017./2018.,
 • diplome, potvrde i ostala priznanja o nagradama ostvarenim u prethodne dvije godine studija na natjecanjima županijskog, državnog ili            međudržavnog značaja iz oblasti vezane za daljnje obrazovanje,
 • potvrda nadležne Porezne uprave o prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva ostvarenih u 2016. godini,
 • dokaz o podmirenju svih dospjelih dugovanja prema Gradu Vodnjanu-Dignano (potvrda Grada).

 B) Posebne okolnosti podnositelja zahtjeva koje se dodatno boduju temeljem Pravilnika:

 • podnositelj zahtjeva bez jednog ili oba roditelja (Izvadak iz matice umrlih i dr.);
 • podnositelj zahtjeva ili član obitelji koji živi s podnositeljem zahtjeva invalid preko 50% (Rješenje nadležnog tijela); 
 • podstanarstvo (Ugovor o najmu stana ili izjava najmodavca);
 • smještaj u đačkom ili studentskom domu (Ugovor ili potvrda);
 • redovno školovanje drugog člana obitelji van mjesta  prebivališta - samo srednjoškolci i studenti (potvrda o upisu).

5. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u pisarnici Grada, Trgovačka 2/I, 52215 Vodnjan ili na internet stranici  Grada Vodnjan-Dignano www.vodnjan.hr (Natječaji).


6. Popunjeni zahtjevi uz potrebnu dokumentaciju podnose se do 31. listopada 2017. godine na adresu: GRAD VODNJAN-DIGNANO, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan-Dignano, preporučenom poštom ili se mogu predati osobno u pisarnici Grada, Trgovačka 2 (I kat).

7. Zahtjevi predani izvan roka neće se razmatrati.                                                                                                              GRADONAČELNIK - SINDACO
                                                                                                                           Klaudio Vitasović