Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Grada Vodnjan-Dignano za školsku/akademsku godinu 2018./2019.1. Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano, temeljem Pravilnika za dodjelu stipendija Grada Vodnjan-Dignano od 30. rujna 2014. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija, te s njima izjednačenim studijima.

2. Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog statutom ili drugim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije.

3. Pravo na podnošenje zahtjeva za stipendiju imaju učenici srednjih škola i redovni studenti ukoliko ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • hrvatsko državljanstvo;

  • prebivalište na području Grada najmanje 3 (tri) godine od dana objave Natječaja;

  • prosjek od najmanje 3,50 za svaku od prethodne 2 (dvije) godine obrazovanja;

  • podmirena dospjela potraživanja prema Gradu.

4.            Zahtjevu se prilaže :

A)   

- preslika osobne iskaznice ili domovnice,

- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci),

- preslika svjedodžbe o postignutom uspjehu tijekom proteklih dviju školskih godina odnosno prijepis ocjena položenih ispita s prethodne dvije godine studija,

- uvjerenje o upisu u srednju školu, ili o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademskoj godini 2018./2019.,

- diplome, potvrde i ostala priznanja o nagradama ostvarenim u prethodne dvije godine studija na natjecanja županijskog, državnog ili međudržavnog značaja iz oblasti vezane za daljnje obrazovanje,

-  potvrda nadležne Porezne uprave o prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva ostvarenih u 2017. godini (uključujući i podnositelja),

-  dokaz o podmirenju svih dospjelih dugovanja prema Gradu Vodnjan-Dignano i Contradi d.o.o. (potvrda Grada, odnosno komunalnog poduzeća Contrade d.o.o.).

 B)     Posebne okolnosti podnositelja zahtjeva koje se dodatno boduju temeljem Pravilnika:

-        podnositelj zahtjeva bez jednog ili oba roditelja (Izvadak iz matice umrlih i dr.);

-        podnositelj zahtjeva ili član obitelji koji živi s podnositeljem zahtjeva invalid preko 50 (Rješenje nadležnog tijela)

-       podstanarstvo (Ugovor o najmu stana ili izjava najmodavca);

-       smještaj u đačkom ili studentskom domu (Ugovor ili potvrda);

-        redovno školovanje drugog člana obitelji van mjesta  prebivališta - samo srednjoškolci i studenti (potvrda o upisu).

 5. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u pisarnici Grada, Trgovačka 2/I, 52215 Vodnjan ili na internet stranici  Grada Vodnjan-Dignano www.vodnjan.hr (Natječaji).

6. Popunjeni zahtjevi uz potrebnu dokumentaciju podnose se do 02. studenog 2018. godine na adresu: GRAD VODNJAN-DIGNANO, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan-Dignano, preporučenom poštom ili se mogu predati osobno u pisarnici Grada, Trgovačka 2 (I kat).

 7. Zahtjevi predani izvan roka neće se razmatrati.                                                                                              GRADONAČELNIK - SINDACO

                                                                                                   Klaudio Vitasović