Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Vodnjana-Dignano KLASA:021-05/18-01/04, URBROJ:2168-04-02-18-9 od 06. lipnja 2018. godine raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Vodnjana-Dignano:

Red. br.
Adresa
lokacija nekretnine
Katastarska općina
Katastarska
čestica
 
Površina
nekretnine
u m2
Početna cijena u EUR-ima
Jamčevina u EUR
plativo u Kn protuvrij. po sred. tečaju HNB na dan uplate
Jamčevina je iznos ulaganja u EUR-ima
plativo u Kn protuvrij. po sred. tečaju HNB na dan uplate

1.

Vodnjan

Vodnjan

1573/1

1623

125.400,00

12.540,00

 

II Jamčevina se uplaćuje na IBAN račun Grada Vodnjana-Dignano broj HR3223600001850200007 Grad Vodnjan – Proračun, pozivom na broj HR68 7757-OIB za fizičke i pravne osobe, do početka javnog nadmetanja.II Jamčevina za sudjelovanje na natječaju prikazana je u točki I tabelarnog prikaza plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB i uplaćuje se za svaki redni broj posebno.

Za zainteresirane ponuditelje organizirat će se razgledavanje nekretnina i to dana 21. lipnja 2018. godine za nekretnine koje se nalaze na području k.o. Vodnjana na Narodnom trgu u Vodnjanu u 09,00 sati.

Natječaj za prodaju nekretnina iz točke I ove obavijesti provest će se usmenim javnim nadmetanjem u prostorijama Grada Vodnjana - Dignano, Trgovačka 2/1 kat, dana 28. lipnja 2018. godine s početkom u 09,00 sati.

Kompletni tekst natječaja i popis dokumentacije koju su natjecatelji dužni priložiti na javnom nadmetanju nalazi se u nastavku. 

Sve obavijesti glede nekretnina izloženih na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjana-Dignano u Vodnjanu, Trgovačka 2/2 kat ili na telefon broj 535-966, 535-967, 511-522.