Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Obavijest o raspisanom Javnom natječaju za imenovanje Pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte – 1 izvršitelj-a/ice na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08, 61/11 i 04/18.), članka 46. Statuta Grada Vodnjan-Dignano (˝Službene novine Grada Vodnjan-Dignano˝ broj 02/09, 02/10 i 02/13), gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano, raspisao je javni natječaj objavljen u ˝Narodnim novinama˝ broj 8/2018 za imenovanje

-Pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte – 1 izvršitelj-a/ice na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:

- rukovodi, organizira i koordinira rad Odjela, brine se o pravovremenosti rada djelatnika, nadzire disciplinu, daje upute i naloge pojedinim djelatnicima, vrši raspored predmeta i poslova po pojedinim djelatnicima, određuje prioritete i rokove u rješavanju zadataka,
- sudjeluje u izradi Proračuna Grada, te predlaže Gospodarski program, prati isti te je odgovoran za njegovo izvršenje,
- vodi brigu o poslovima koji se odnose na praćenje i poticanje gospodarskih aktivnosti poduzetništva, poljoprivrede i turizma, korištenja prostornih kapaciteta u vlasništvu Grada te unapređenja uvjeta za njihov razvoj,
- predlaže i koordinira izrade elaborata, razvojnih programa i strategije gospodarskog razvoja Grada,
- vodi strategiju, postupke i aktivnosti privlačenja i pomoći u realizaciji investicija na području Grada
- prati rad tvrtki iz djelatnosti gospodarstva čiji je osnivač ili suvlasnik Grad,
- prati razvoj poduzetničkih zona, zaštite okoliša i zbrinjavanje otpada,
- surađuje na izradi studija utjecaja na okoliš i prostornih planova iz djelokruga svojih poslova,
- prati međunarodne natječaje, predlaže kandidiranje i provođenje projekata financiranih od Europske Unije,
- predlaže i koordinira implementaciju programa međunarodne suradnje, u sklopu korištenja predpristupnih, kohezijskih i strukturnih fondova Europske Unije, organizira stručne skupove te edukaciju za poduzetnike u svezi pripreme projekata za pretpristupne i strukturne fondove EU,
- predlaže i provodi programe regionalne, međuregionalne i međunarodne suradnje,
- vodi poslove u svezi s gospodarenjem poslovnim prostorima u vlasništvu Grada,
- vodi poslove u svezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države,
- vodi poslove planiranja održivog razvoja gospodarstva Grada, a posebice poljoprivrede i turizma, te u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Vodnjan-Dignano predlaže programe i aktivnosti za unapređenje turističke ponude,
- vodi poslove u svezi izdavanja koncesija i zakupa javnih površina na području Grada,
- vodi aktivnosti strategije energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije,
- koordinira aktivnosti civilne zaštite, zaštite i spašavanja, vatrogastva i zaštite na radu te zaštite potrošača,
- daje službenicima i namještenicima naloge i naputke za rad,
- brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika iz Odjela,
- vodi brigu o prisutnosti na radu službenika Odjela,
- obavlja i sve druge poslove utvrđene zakonima, ostalim propisima i aktima  Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Podaci o plaći:

Plaću radnog mjesta za koje se raspisuje javni natječaj čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 4,5 i osnovice za izračun plaće (3.221,93 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata sastoji se od:

pismenog testiranja:

provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima

provjere poznavanja talijanskog i engleskog jezika

intervju-a.

 

PISMENO TESTIRANJE KANDIDATA

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima temelje se na slijedećim propisima (5 pitanja / max.10 bodova)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN86/08, 61/11 i 04/18)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15)
Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13 i 41/14)
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14)
Institucionalni okvir EU

Poznavanje talijanskog i engleskog jezika temelji se na:

-prijevod kraćeg zadanog teksta sa hrvatskog na strani jezik (max 5 bodova)

-prijevod kraćeg zadanog teksta sa stranog jezika na hrvatski (max 5 bodova)

INTERVJU

Sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provodi se  intervju. Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 0 do 10 bodova.

Pravila testiranja

Po dolasku na testiranje od kandidata bit će zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Za pismenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima, kao i provjere poznavanja jezika kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
Smatra se da je kandidat položio ako je iz pismene provjere postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.
Sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provodi se  intervju. Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 0 do 10 bodova.
Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova) te je dostavlja gradonačelniku, koji donosi rješenje o imenovanju koje se dostavlja svim kandidatima.

Ostala pitanja urediti će se sukladno odredbama Zakona.

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen, najmanje 5 dana prije testiranja, na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano.