Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Obavijest o raspisanom Javnom natječaju za prijem u službu na neodređeno vrijeme, za radno mjesto: viši referent za računovodstvo – 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Vodnjan-Dignano, raspisala je Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme objavljen u ˝Narodnim novinama˝ broj 8/2018, za radno mjesto: viši referent za računovodstvo – 1 izvršitelj/ica, pa se sukladno navedenom daju slijedeće:

Opis poslova:

sudjeluje u vođenju knjige ulaznih računa, saldakonti dobavljača i mjesečno usklađuje stanje s partnerima, te o tome na zahtjev gradonačelnika ili pročelnika daje potrebna izvješća,

sudjeluje u provođenju knjiženja, vodi blagajne te obavlja pomoćne poslove kod računovodstva proračuna,

sudjeluje kod likvidature i vršenja plaćanja obveza Grada,

sudjeluje u izradi financijskih izvješća za razdoblja utvrđena zakonom,

izrađuje potvrde i sličnu dokumentaciju, prema knjigovodstvenoj evidenciji, o dugovanju i stanju duga prema Gradu,

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 2,20 i osnovice za izračun plaće (3.221,93 kn, bruto iznos),  uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje:

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)

Zakon o proračunu ( NN 87/08, 136/12, 15/15)

Zakon financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)

Zakon o porezu na dohodak (NN broj 115/16)

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Testiranje kandidata vrši se na slijedeći način:

pismeno testiranje:
provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima,
provjere poznavanja talijanskog jezika;  

intervju.

 

 

PISMENO TESTIRANJE KANDIDATA

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima temelje se na slijedećim propisima (5 pitanja/max 10 bodova)

Poznavanje talijanskog jezika temelji se na:

-prijevod kraćeg zadanog teksta sa hrvatskog na talijanski (max 5 bodova)

-prijevod kraćeg zadanog teksta sa talijanskog na hrvatski (max 5 bodova)

INTERVJU

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju. Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 0 do 10 bodova.

 

Pravila testiranja

Po dolasku na testiranje od kandidata bit će zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.

Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz poznavanja talijanskog jezika i pitanja za provjeru posebnih znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio.

Za provjeru znanja talijanskog jezika kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova, te za provjeru znanja i sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se službenik prima, od 1 do 10 bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.

Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).

 

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen, najmanje 5 dana prije testiranja, na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano.