Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: referent I za prostorno planiranje i gradnju - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11.), članka 46. Statuta Grada Vodnjan – Dignano (˝Službene novine Grada Vodnjan - Dignano˝ broj 02/09, 02/10 i 02/13), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjan – Dignano, objavio je Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto:

-referent I za prostorno planiranje i gradnju - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme.

Služba na određeno vrijeme zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao radi zahtjeva po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (˝Narodne novine˝ broj 86/12, 143/13 i 65/17), može trajati najduže do tri godina.

Opis poslova:

 • stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,

 • rješavanje jednostavnijih pretežno rutinskih upravnih, administrativnih i stručnih poslova iz djelokruga Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove,

 • stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika,

 • stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,

 • stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela,

 • obavlja i rješava i druge poslove po nalogu pročelnika.

Oglas je dana13.12.2017. godine objavljen u Zavodu za zapošljavanje ispostava Pula, na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Vodnjan – Dignano.

Podaci o plaći:

Plaću radnog mjesta za koje se raspisuje javni natječaj čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 2,0 i osnovice za izračun plaće (3.221,93, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata sastoji se od:

 • provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima – pismeni test,

 • provjere poznavanja talijanskog jezika – pismeni test,

 • intervju-a.

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima temelje se na slijedećim propisima:

 

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 33/01,  60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)

2. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (˝Narodne novine ˝ broj 86/12, 143/13 i 65/17)

3. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru  (˝Narodne novine˝ broj 98/12).

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Pravila testiranja

 • Po dolasku na testiranje od kandidata bit će zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.

 • Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 • Za provjeru znanja iz talijanskog jezika kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova; za provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima, od 1 do 10 bodova.

      (ukupni broj bodova koji kandidat može postići nakon pismene provjere znanja je 20).

 • Smatra se da je kandidat položio ako je iz svake od provjera navedenih u točki 3. postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.

 • Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje  rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).

 • Kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela na pismenom dijelu testiranja upućuju se na intervju. Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

 • Povjerenstvo dostavlja pročelniku rang istu kandidata. Pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu koje se dostavlja svim kandidatima.

 

Ostala pitanja urediti će se sukladno odredbama Zakona.

 

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen, najmanje 5 dana prije testiranja, na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Vodnjan – Dignano.