Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Savjet mladih Grada Vodnjana-Dignano

Na temelju čl. 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13), čl. 10. Zakona o savjetima mladih (NN br. 41/14), čl. 34. Statuta Grada Vodnjana-Dignano ("Službene novine Grada Vodnjana-Dignano" broj 02/09, 02/10 i 02/13) te čl. 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Vodnjana - Dignano ("Službene novine Grada Vodnjana-Dignano" , br .02/14), Gradsko vijeće Grada Vodnjana-Dignano na 9. redovnoj sjednici održanoj dana 31.srpnja 2014. godine, donosi

RJEŠENJE O IZBORU ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA VODNJANA-DIGNANO

I.

U Savjet mladih Grada Vodnjana - Dignano biraju se:

  1. Brgić Samuel, Trgovačka10, Vodnjan
  2. Hadžipašić Jasmina, Garibaldi 14, Vodnjan
  3. Ingola Saša, Trgovačka 43, Vodnjan
  4. Morosin Daria, Gradina 8, Vodnjan
  5. Moscarda Matteo, Fažanska 12, Galižana
  6. Racan Sanja, Portarol 32, Vodnjan
  7. Simonelli Robi, Via Sant'Isepo 39, Galižana

II.

Članovi Savjeta Mladih Grada Vodnjana-Dignano biraju se na tri godine.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim novinama Grada Vodnjana-Dignano».

KLASA:021-05/14-01/04
URBROJ:2168-04-02-14-8
Vodnjan-Dignano, 31. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODNJANA-DIGNANO
PREDSJEDNIK
 prof. Corrado Ghiraldo

 

Dana 28. kolovoza 2014. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Vodnjana-Dignano na kojoj su se birali predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih. Za predsjednika Savjeta mladih izabrana je Saša Ingola, a za zamjenika predsjednika Matteo Moscarda.

 

Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)

 

Aktualnosti