Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove

U Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove obavljaju se poslovi iz oblasti komunalnog gospodarstva, poslovi iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša, poslovi iz oblasti gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada, poslovi iz oblasti prostornog planiranja i gradnje te postupci provođenja javne nabave.

Rad Odjela obuhvaća poslove u svezi izrade programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture, upravnih postupaka u oblasti komunalnog gospodarstva, postupke provedbe komunalnog reda, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor Grad, pripreme zemljišta za izgradnju, poslove u svezi obavljanja komunalne djelatnosti uređenja i održavanja javnih površina, poslove izrade izvješća i programa sukladno zakonskim propisima u prostoru, poslove na donošenju dokumenata prostornog uređenja Grada i provedbe javnih rasprava, predlaganja programa zaštite okoliša, poslove u svezi prodaje nekretnina, uspostavljanja služnosti, poslove u svezi provođenja postupka javne nabave, izdavanja lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata i rješenja o utvrđivanju građevne čestice, izdavanja građevinskih dozvola, rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju i potvrde izvedenog stanja, postupke izdavanja uporabne dozvole i dozvole za uklanjanje građevine.

Unutar Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove ustrojavaju se odsjeci, kao unutarnje ustrojstvene jedinice, i to:
- Odsjek za imovinsko pravne poslove
- Odsjek za prostorno uređenje i gradnju.

a) Odsjek za imovinsko pravne poslove obavlja poslove  u svezi rješavanja odnosno uređivanja vlasničkih i drugih stvarno pravnih odnosa na gradskim nekretninama, poslove rješavanja imovinsko pravnih odnosa za gradske infrastrukturne projekte, utvrđuje prijedloge, akte i ugovore koji se odnose na stjecanje nekretnina, te na upravljanje i raspolaganje gradskim nekretninama, poslove u svezi raspisivanja i provedbe natječaja za prodaju nekretnina, poslove zastupanja Grada pred sudovima i upravnim tijelima, te druge poslove glede zaštite imovine i imovinsko pravnih interesa Grada.

b) Odsjek za prostorno uređenje i gradnju obavlja poslove u svezi postupka izdavanja lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata i rješenja o utvrđivanju građevne čestice, izdavanja građevinskih dozvola, rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju i potvrde izvedenog stanja, postupka izdavanja uporabne dozvole i dozvole za uklanjanje građevine.

Pročelnik
Damir Janko damir.janko(at)vodnjan.hr tel. 052 535 963
fax. 052 511 326
Referent I za komunalno gospodarstvo  
Mischel Živolić mischel.zivolic(at)vodnjan.hr tel. 052 535 964
fax. 052 511 326
Savjetnik I za izgradnju
Darko Smoljan darko.smoljan(at)vodnjan.hr tel. 052 535 955
fax. 052 511 326
Viši referent za izgradnju
Luca Biasiol luca.biasiol(at)vodnjan.hr tel. 052 535 956
fax. 052 511 326
Referent - Komunalno prometni redar I
Roberto Ostoni info(at)vodnjan.hr tel. 052 511 968
fax. 052 511 356
mob.099 216 7963
Referent - Komunalno prometni redar II
Giorgio Cerlon info(at)vodnjan.hr tel. 052 511 968
fax. 052 511 356
ODSJEK ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
Voditeljica Odsjeka za imovinsko pravne poslove
Iva Bognar iva.bognar(at)vodnjan.hr tel. 052 535 966
fax. 052 511 326
Savjetnik III za nekretnine
Nikola Jukić nikola.jukic(at)vodnjan.hr tel. 052 382 093
fax. 052 511 326
Viša stručna suradnica za nekretnine 
Martina Tomac martina.tomac(at)vodnjan.hr tel. 052 535 967
fax. 052 511 326
ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU 
Voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i gradnju
Dora Komparić dora.komparic(at)vodnjan.hr tel. 052 535 965
fax. 052 511 326
Savjetnica I za prostorno planiranje i gradnju 
Mirjana Gromila mirjana.gromila(at)vodnjan.hr tel. 052 535 960
fax. 052 511 326
Poslovi legalizacije  tel. 052 382 094