Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Članovi Gradskog vijeća

 

Na temelju izvješća Mandatno – verifikacijske Komisije koje je Gradsko vijeće Grada Vodnjan – Dignano primilo na znanje dana 10. lipnja 2021. godine, a sukladno članku 29. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Gradsko vijeće Grada Vodnjan-Dignano na sjednici održanoj  dana 10. lipnja 2021. godine, donosi

RJEŠENJE

o verifikaciji  mandata članovima

Gradskog vijeća Grada Vodnjan-Dignano

1.  Verificira se mandat u trajanju od četiri godine sljedećim članovima Gradskog vijeća Grada Vodnjana:

 

 1. Sandra Franjul
 2. Romina Bilić
 3. Evelina Biasiol-Brkljačić
 4. Nenad Štokovac
 5. Marino Leonardelli
 6. Denis Sgagliardi
 7. Daniele Manzin
 8. Edin Bešić
 9. Cristian Biasiol
 10. Barbara Buršić-Križanac
 11. Kristina Maljić
 12. Ester Geissa Đurić
 13. Igor Orlić

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama  Grada Vodnjana-Dignano“.

 

KLASA: 021-05/21-01/03

URBROJ:2168-04-02-13-4

Vodnjan-Dignano, 10. lipnja 2021.

                                                                          GRADSKO VIJEĆE GRADA VODNJANA-DIGNANO

                                                                                             Privremena predsjedateljica

                                                                                               Evelina Biasiol-Brkljačić