Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Izravna dodjela financijskih sredstava

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) propisuje da se financiranje programa i projekata udruga/organizacija civilnog društva provodi putem javnog natječaja, no isto tako i da se u određenim situacijama sredstva mogu dodijeliti udrugama/organizacijama civilnog društva i bez provedbe javnog natječaja. 

Naime, u čl. 6.., st. 3. i 4. Uredbe stoji sljedeće:

(3) „Financijska sredstava, bez objavljivanja javnog natječaja dodjeljuju se izravno samo:

– kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka kada se financijska sredstva dodjeljuju bez objavljivanja javnog natječaja davatelj financijskih sredstava obvezan je s udrugom kao korisnikom financijskih sredstava sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava i poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.“

Obvezna dokumentacija za izravnu dodjelu financijskih sredstava:

Radi kontrole namjenskog korištenja sredstava Korisnik se obvezuje da će Davatelju dostaviti Izvješće o provedenoj aktivnosti koje treba sadržavati:

Korisnik podnosi Izvješće u tiskanom ili elektroničkom obliku, uz detaljno dokumentiranje svih troškova i potrebne priloge, najkasnije u roku od mjesec dana nakon provedene aktivnosti.