Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni natječaj za prodaju rabljenih službenih vozila

Na temelju Odluke Gradonačelnika o prodaji rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Vodnjana-Dignano, KLASA: 944-18/14-01/08, Ur.br.:2168-04-01-13-2 od dana 19. lipnja 2015. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenih službenih vozila

I PREDMETI PRODAJE:

1. Vrsta vozila : osobni automobil
Marka vozila : Citroen
Tip vozila: Citroen C5
Model vozila, snaga motora i radni obujam: 2,0 HDI, 80 KW, 1997 cm3
Boja vozila: srebrna s efektom
Broj šasije: VF7DCRHZB76152247
Oblik karoserije: zatvoreni , 5 sjedala
Godina proizvodnje i datum prve registracije: 2001., 14.01.2002.
Proizvođač: Citroen, Francuska
Vrsta motora: Diesel-Euro III
Početna prodajna cijena prema procjeni vještaka: 5.588,00 kuna 
Registriran do: nije registriran 

Napomena: vozilo je u većem stupnju oštećeno, potreban generalni popravak

2. Vrsta vozila : priključni uređaj MALČER AGILE 320 vip
Marka vozila : AGILE 320 vip
Vrsta vozila: priključno
Broj šasije: 14244
Godina proizvodnje: 2006.
Proizvođač: Orsi, Italija
Težina: 570 kg
Početna prodajna cijena prema procjeni vještaka: 2.828,66 kuna 

Napomena: priključni uređaj je u većem stupnju oštećen i nije u funkciji

II NAČIN I UVJETI PRODAJE
Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 500,00 kuna, koja se uplaćuje na IBAN račun Grada Vodnjana-Dignano broj HR3223600001850200007 Grad Vodnjan – Proračun, pozivom na broj HR68 7706-OIB, opis “jamčevina za vozila“.
Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.
Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana.
Ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.
Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća. 
Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Sve troškove vezano za ovjeru Ugovora o prodaji vozila, porez na promet motornih vozila kao i sve ostale troškove vezane, dužan je snositi kupac.
Vozilo se može pregledati radnim danom od 08-16,00 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 511-522.

III SADRŽAJ PONUDE
• ime prezime, prebivalište, OIB, preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno naziv, sjedište, OIB, preslika izvoda iz nadležnog registra (za pravne osobe)
• dokaz o plaćenoj jamčevini
• broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane
• ponuđena kupoprodajna cijena

IV ROK ZA DOSTAVU PONUDE
Rok za dostavu ponude je 8 dana od objave natječaja. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj-ponuda za kupnju službenog vozila“, preporučeno poštom na adresu: Grad Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan, ili osobnom dostavom na navedenu adresu, u roku za dostavu ponuda, do 16,00 sati.

V ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Najpovoljnijom ponudom smatra će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.
Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u što kraćem roku.
Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.
Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.
Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Gradom Vodnjanom-Dignano u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. 

KLASA: 350-01/15-01/18
URBROJ: 2168/04-01-15-4
Vodnjan-Dignano, 24. lipnja 2015. godine GRAD VODNJAN-DIGNANO
GRADONAČELNIK – SINDACO
Klaudio Vitasović

Aktualnosti