Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni natječaj za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Grada Vodnjan-Dignano za 2020. godinu

Grad Vodnjan-Dignano poziva udruge i druge neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju da se prijave na financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koje doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

Udruge i druge neprofitne organizacije sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe, projekte, manifestacije i aktivnosti za slijedeća prioritetna područja:
01. KULTURA
02. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
03. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
04. SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
05. POLJOPRIVREDA
06. TURIZAM
07. ZAŠTITA OKOLIŠA

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa završava 03.02.2020. godine.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, Pravilnikom o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Vodnjan-Dignano te tekstom Javnog natječaja, dostupni u prilogu. 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: nika.cadro@vodnjan.hr 

Dokumentacija za provedbu Natječaja obuhvaća:
1. Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Vodnjan-Dignano (Službene Novine Grada Vodnjan-Dignano br. 08/2015),
2. Tekst natječaja,
3. Upute za prijavitelje,
4. Obrasce za prijavu programa ili projekta:
4.1 Obrazac opisa programa ili projekta (OBRAZAC 1)
4.2 Obrazac proračuna programa ili projekta (OBRAZAC 2)
5. Obrazac izjave o partnerstvu (OBRAZAC 3)
6. Obrazac izjave o obvezi dostave dodatne dokumentacije (OBRAZAC 4)
7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (OBRAZAC 5)
8. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
9. Obrasce za izvještavanje:
9.1 Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
9.2 Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

Obrazac 1, obrazac 2, obrazac 3 i obrazac 4 predaju se u sklopu prijave na Natječaj kao dio obavezne natječajne dokumentacije. 

Obrazac ugovora primjer je ugovora koji će biti sklopljen sa prijaviteljima dok će obrasci za izvještavanje (obrazac opisnog i financijskog izvještaja) biti potrebni budućim korisnicima dobivenih proračunskih sredstava za izvještavanje o provedbi ugovorenih aktivnosti programa ili projekta. 

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

 

Aktualnosti