Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Javni natječaj za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Grada Vodnjan-Dignano za 2021. godinu

Grad Vodnjan-Dignano poziva udruge i druge neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju da se prijave na financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koje doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

Udruge i druge neprofitne organizacije sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe, projekte, manifestacije i aktivnosti za slijedeća prioritetna područja:
01. KULTURA
02. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
03. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
04. SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
05. POLJOPRIVREDA
06. TURIZAM

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa završava 15.01.2021. godine.

Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici ISKLJUČIVO preporučenom pošiljkom na sljedeću adresu: Grad Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan-Dignano, „Javni poziv za udruge - ne otvaraj″, a na prednjem dijelu omotnice OBAVEZNO je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: nika.cadro@vodnjan.hr 

Dokumentacija za PRIJAVU na Natječaj obuhvaća: 

 1. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac opisa programa ili projekta (OBRAZAC 1)
 2. Popunjen, potpisan i pečatom prijavitelja ovjeren Obrazac proračuna programa ili projekta (OBRAZAC 2)
 3. Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo (OBRAZAC 3)
 4. Obrazac izjave o obvezi dostave dodatne dokumentacije (OBRAZAC 4)
 5. Popis članova sa prebivalištem na području Grada Vodnjan-Dignano (SAMO za udruge koje nisu registrirane na području Grada Vodnjan–Dignano).

Dokumentacija koja se NAKNADNO dostavlja (neposredno prije sklapanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava): 

 1. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (OBRAZAC 5)
 2. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci od objave natječaja) - za prijavitelja i partnera
 3. Potvrdu Porezne uprave o stanju javnog dugovanja iz koje je vidljivo da organizacija nema duga. Potvrda ne smije biti starija od datuma raspisivanja natječaja - za prijavitelja i partnera
 4. Potvrdu Upravnog odjela za financije i proračun Grada Vodnjan-Dignano o nepostojanja duga prema Gradu Vodnjan-Dignano. Potvrda ne smije biti starija od datuma raspisivanja natječaja - za prijavitelja i partnera

Dokumentacija za predaju ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA (nakon provedbe projekta/programa):

 1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
 2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta