Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Vodnjan-Dignano

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine br. 36/15), članka 46. Statuta Grada Vodnjana-Dignano (“Službene novine Grada Vodnjana-Dignano“ br. 02/09, 02/10 i 02/13.), članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Vodnjan-Dignano („Službene novine“ Grada Vodnjan-Dignano br. 05/16) i Odluke Gradonačelnika Grada Vodnjan-Dignano, Klasa: 022-05/16-01/21 Urbroj: 2168-04-01-16-1 od dana 16. svibnja 2016. godine, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA VODNJAN-DIGNANO

1. Predmet natječaja:

Obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

 2. Priroda i opseg te mjesto obavljanja poslova:

Preuzimanje pokojnika na mjestu nastanka smrtnog slučaja na osnovu poziva nadležnog mrtvozornika. Radnja podrazumijeva smještaj pokojnika u pvc vreću i polaganje na specijalna nosila ili metalni transportni sanduk te prijenos do specijalnog mrtvačkog vozila, prijevoz do nadležne patologije ili sudske medicine, te smještaj u rashladnu komoru. Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome se nalazi, raspoloživa je u terminima od 0,00 do 24,00 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje Grada Vodnjan-Dignano. U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal (pvc vreća i dr.).

Napomena:

 Grad Vodnjan-Dignano snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:

-  da se umrla osoba  ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Grada Vodnjan-Dignano,

- da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Gradom Vodnjan-Dignano ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,

- da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Grada Vodnjan-Dignano,

-  da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova.

3. Vrijeme na koje se sklapa ugovor:

 4 (četiri) godine

4. Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju određene uvjete te su iste uz ponudu dužne dostaviti sljedeću dokumentaciju odnosno dokaze:

- da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a isto dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,

- da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a isto dokazuju preslikom rješenja,

- da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, a isto dokazuju preslikom prometne knjižice vozila,

- da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a isto dokazuju izjavom o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,

- da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana, a isto dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starije od 30 dana,

- da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Vodnjan-Dignano, po bilo kojem osnovu, starijih od 30 dana, a isto dokazuju potvrdom Grada Vodnjan-Dignano,

- da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a isto dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne,

- kvalitetnu garanciju za uredno ispunjenje ugovora za sve vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

-ispunjeni cjenik usluga prijevoza pokojnika zajedno sa potrebnim materijalom (pvc vreća i dr.) koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Napomena:

Pravne i fizičke osobe koje su na dan stupanja na snagu Zakona obavljale pogrebničku djelatnost, na natječaj raspisan do isteka roka za usklađenje djelatnosti nisu dužne priložiti i rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

5. Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude:

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz točke 4. ovog natječaja (članak 4. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Vodnjan-Dignano), ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

6. Rok za predaju ponuda:

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: GRAD VODNJAN-DIGNANO, TRGOVAČKA 2, 52215 VODNJAN, sa naznakom „NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA VODNJAN-DIGNANO“.

7. Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača:

Javno otvaranje ponuda izvršiti će se dana 06. lipnja 2016. godine u 10,00 sati u prostorijama Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2/I kat.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Gradonačelnik.

Gradonačelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

Klasa: 022-05/16-01/21
Urbroj: 2168-04-01-16-2
Vodnjan-Dignano, 16. svibnja 2016. godine 

                                                                                GRADONAČELNIK-SINDACO
                                                                                          
                                                                                          Klaudio Vitasović

Aktualnosti