Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - savjetnik I za protokol i suradnju sa pravnim osobama i tijelima javne vlasti

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Vodnjana-Dignano, raspisao je javni natječaj za prijam u službu objavljen u ˝Narodnim novinama˝ broj 107/2015, za radno mjesto – savjetnik I za protokol i suradnju sa pravnim osobama i tijelima javne vlasti, pa se sukladno navedenom daju slijedeće 

OBAVIJESTI I UPUTE

Opis poslova radnog mjesta:
- izvršava poslove u vezi s provedbom protokolarnih poslova i gradskih svečanosti,
- koordinira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije i poslove pravnih subjekata u vlasništvu i suvlasništvu Grada Vodnjana-Dignano kao i pravne osobe od interesa za Grad (u daljnjem tekstu: pravne osobe) radi utvrđivanja učinkovitosti poslovnih procesa i stupnja ostvarivanja zadaća,
- upozorava na nepravilnosti, daje preporuke za njihovo uklanjanje i predlaže mjere za unapređenje poslovanja pravnih osoba u svrhu poboljšanja djelotvornosti sustava,
- provodi suradnju pravnih osoba sa upravnim odjelima Grada i procjenjuje praćenje provedbe i izvršenje programa sukladno Proračunu Grada,
- obavlja poslove zastupanja Grada u poslovima sa pravnim osobama, temeljem punomoći i odobrenja Gradonačelnika i Pročelnika,
- po zahtjevu nadležnih upravnih tijela Grada sa pravnim osobama organizira sastanke te od njih pribavlja dokumentaciju i priprema izvješća koja su potrebna Gradu, 
- pribavlja podatke i spise kao i ostalu potrebnu dokumentaciju od upravnih tijela Grada kao i drugih nadležnih javnih službi,
- izrađuje izvješća i analize polugodišnjih i godišnja izvješća pravnih osoba za potrebe Gradonačelnika i Pročelnika,
- izrađuje nacrte prijedloga akata,
- obavlja druge stručne poslove.

Podaci o plaći radnog mjesta:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 3,30 i osnovice za izračun plaće (3.221,93 kn, bruto iznos), uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata: 
- provjere poznavanja talijanskog jezika – pismeni test,
- provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima – pismeni test,
- intervju-a.

Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13),
2. Zakon o pravu na pristup informacijama (˝Narodne novine˝ broj 25/13, 85/15)
3. Zakon o trgovačkim društvima (˝Narodne novine˝ broj 111/93, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13)

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Pravila testiranja
• Po dolasku na testiranje od kandidata bit će zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
• Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
• Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.
Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz poznavanja talijanskog jezika i pitanja za provjeru posebnih znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio.
• Za provjeru znanja iz talijanskog jezika kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova, za provjeru znanja i sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se službenik prima, od 1 do 10 bodova.
(Ukupni broj bodova koji kandidat može postići nakon provjere znanja je 20).
• Smatra se da je kandidat položio ako je u svakoj od provjera navedenih u prethodnoj točki postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.
• Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).
• Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. 
• Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Povjerenstvo dostavlja pročelniku rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu koje se dostavlja svim kandidatima.
Protiv rješenja iz prethodnog stavka može se podnijeti žalba gradonačelniku Grada Vodnjana-Dignano. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.

Ostala pitanja urediti će se sukladno odredbama Zakona.

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen, najmanje 5 dana prije testiranja, na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Vodnjana-Dignano.GRAD VODNJAN-DIGNANO

Aktualnosti