Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme - viši stručni suradnik I za nekretnine – 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjan-Dignano, raspisao je Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme objavljen u ˝Narodnim novinama˝ broj 99/17, za radno mjesto: viši stručni suradnik I za nekretnine – 1 izvršitelj/ica, pa se sukladno navedenom daju slijedeće:

OBAVIJESTI I UPUTE

Opis poslova:

 • stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove te rješavanje jednostavnijih upravnih i neupravnih poslova unutar upravnog tijela a u području prometa nekretninama i rješavanja imovinsko-pravnih poslova,
 • stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika,
 • stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojim službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada,
 • stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan državnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija,
 • obavlja i rješava i druge poslove po nalogu pročelnika.

Podaci o plaći radnog mjesta:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 3,0 i osnovice za izračun plaće (3.221,93 kn, bruto iznos),  uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Testiranje kandidata vrši se na slijedeći način:

1.pismeno testiranje:

-provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima;

-provjere poznavanja talijanskog jezika.

2.intervju-a.

 

1.PISMENO TESTIRANJE KANDIDATA

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima temelje se na slijedećim propisima (5 pitanja/max 10 bodova)

 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN86/08 i 61/11)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)
 3. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
 4. Zakon o općem upravnom postupku (˝Narodne novine˝ broj 47/09)
 5. Zakon o upravnim sporovima (˝Narodne novine˝ broj  20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17)

Poznavanje talijanskog jezika temelji se na:

-        prijevod kraćeg zadanog teksta sa hrvatskog na talijanski (max 5 bodova)

-        prijevod kraćeg zadanog teksta sa talijanskog na hrvatski (max 5 bodova)

2.INTERVJU

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju. Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 0 do 10 bodova.

Pravila testiranja

 • Po dolasku na testiranje od kandidata bit će zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
 • Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 • Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.
 • Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz poznavanja talijanskog i engleskog jezika i pitanja za provjeru posebnih znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio.
 • Za provjeru znanja talijanskog i engleskog jezika kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova, te za provjeru znanja i sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se službenik prima, od 1 do 10 bodova.

      (Ukupni broj bodova koji kandidat može postići nakon pismene provjere znanja je 20).

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.

Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen, najmanje 5 dana prije testiranja, na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano.

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8229528.html

                                         

 

Aktualnosti