Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto: stručni suradnik I za gospodarstvo i EU projekte – 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte Grada Vodnjan-Dignano, raspisao je Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme objavljen u ˝Narodnim novinama˝ broj 82/17, za radno mjesto: stručni suradnik I za gospodarstvo i EU projekte – 1 izvršitelj/ica, pa se sukladno navedenom daju slijedeće:

OBAVIJESTI I UPUTE

Opis poslova:

-sudjeluje u izradi programa kojim se kandidiraju projekti za sufinanciranje putem pretpristupovnih fondova i strukturnih i investicijskih fondova Europske unije (ESIF), te praćenju provedbe programa i projekta,
-sudjeluje u praćenju međunarodnih natječaja, natječaja strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, te sve natječaje koji objavljuju nadležne institucije i agencije Republike Hrvatske,
-sudjeluje u koordinaciji i implementaciji projekata dobivenih na natječajima objavljenih na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
-obavlja administrativne poslove,
-obavlja i ostale poslove po nalogu pročelnika i nadređenih.

Podaci o plaći radnog mjesta:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 2,40 i osnovice za izračun plaće (3.221,93 kn, bruto iznos),  uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje:

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN86/08 i 61/11)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15)
Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13 i 41/14)
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14)
Institucionalni okvir EU

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Testiranje kandidata vrši se na slijedeći način:
1.pismeno testiranje:
-provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima;
-provjere poznavanja talijanskog jezika;  
-provjere poznavanja engleskog jezika.
2.intervju-a.

1.PISMENO TESTIRANJE KANDIDATA

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima temelje se na slijedećim propisima (5 pitanja/max 10 bodova)

Poznavanje talijanskog jezika temelji se na:
- prijevod kraćeg zadanog teksta sa hrvatskog na talijanski (max 5 bodova)
- prijevod kraćeg zadanog teksta sa talijanskog na hrvatski (max 5 bodova)

Poznavanje engleskog jezika temelji se na:
- prijevod kraćeg zadanog teksta sa hrvatskog na engleski (max 5 bodova)
-  prijevod kraćeg zadanog teksta sa engleskog na hrvatski (max 5 bodova)

2.INTERVJU

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju. Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 0 do 10 bodova.

Pravila testiranja

Po dolasku na testiranje od kandidata bit će zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.
Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz poznavanja talijanskog i engleskog jezika i pitanja za provjeru posebnih znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio.
Za provjeru znanja talijanskog i engleskog jezika kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova, te za provjeru znanja i sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se službenik prima, od 1 do 10 bodova.
(Ukupni broj bodova koji kandidat može postići nakon pismene provjere znanja je 30).

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.
Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen, najmanje 5 dana prije testiranja, na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano.

 

Aktualnosti