Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni natječaj za prijem vježbenika - obavijesti i upute

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte Grada Vodnjan-Dignano, raspisala je Javni natječaj za prijem vježbenika, objavljenog u ˝Narodnim novinama˝ broj 34/18, pa se sukladno navedenom daju slijedeće:

OBAVIJESTI I UPUTE

Opis poslova:

-   sudjeluje u koordinaciji izrade programa kojim se kandidiraju projekti za sufinanciranje putem pretpristupovnih fondova i strukturnih i investicijskih fondova Europske unije (ESIF), te vodi dokumentaciju i prati provođenje programa i projekta,
-  sudjeluje u praćenju međunarodnih natječaja, natječaja strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, te sve natječaje koji objavljuju nadležne institucije i agencije Republike Hrvatske,
-  sudjeluje u koordinaciji i implementaciji projekata dobivenih na natječajima objavljenim na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
-   obavlja administrativne poslove,
-   obavlja i ostale poslove po nalogu pročelnika i nadređenih.

 

Podaci o plaći:

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće složenosti poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove vrste, odnosno umnoška koeficijenta od 2,50 i osnovice za izračun plaće (3.221,93 kn bruto).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

  

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Testiranje kandidata sastoji se od:

pismenog testiranja:

- provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima

- provjere poznavanja talijanskog i engleskog jezika

intervju-a.

 

PISMENO TESTIRANJE KANDIDATA

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima temelje se na slijedećim propisima (5 pitanja / max.10 bodova)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN86/08, 61/11 i 04/18)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18)

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13 i 41/14)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14)

Institucionalni okvir EU

 

Poznavanje talijanskog i engleskog jezika temelji se na:

- prijevodu kraćeg zadanog teksta sa hrvatskog na talijanski i engleski (max 10 bodova)

- prijevodu kraćeg zadanog teksta sa talijanskog i engleskog na hrvatski (max 10 bodova)

 

INTERVJU

Sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provodi se intervju. Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 0 do 10 bodova.

 

Pravila testiranja

Po dolasku na testiranje od kandidata bit će zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Za pismenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima, kao i provjere poznavanja jezika kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Ukupni maksimalni broj osvojenih bodova može biti 30.

Sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provodi se  intervju. Rezultati intervjua boduju se od 0 do 10 bodova.

Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova) te je dostavlja gradonačelniku, koji donosi rješenje o imenovanju koje se dostavlja svim kandidatima.

 

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen, najmanje 5 dana prije testiranja, na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano.

Aktualnosti