Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz proračuna 2016.

 

REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA
GRAD VODNJAN-DIGNANO – CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO
GRADONAČELNIK – SINDACO

J A V N I P O Z I V
za prijavu programa i projekata radi financiranja
iz Proračuna Grada Vodnjana-Dignano
za 2016. godinu


I. Predmet Javnog Poziva je prikupljanje prijava radi financiranja iz proračuna Grada Vodnjana-Dignano za 2016. godinu za programe i projekte iz slijedećih područja: 
- kultura
- tehnička kultura 
- predškolski odgoj i obrazovanje 
- osnovno i srednje obrazovanje 
- zdravstvo i socijalna skrb 
- sport 
- gospodarstvo.


Pod Programom se podrazumijeva kontinuirano provođenje aktivnosti usmjerenih na ostvarenje određenog cilja za koji je potrebno vremensko razdoblje od godinu dana. 
Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni (dan, tjedan i slično) i imaju definirane troškove i resurse.
Pravo prijave po ovom Pozivu imaju fizičke i pravne osobe sa prebivalištem/sjedištem na području Republike Hrvatske, osim udruga. 

II. Udruge će svoje projekte i programe moći kandidirati na posebnom natječaju, koji će biti objavljen po donošenju Proračuna Grada Vodnjana-Dignano za 2016., sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15). 
Iznimno od navedenog ograničenja prijave za udruge, na ovaj se poziv može prijaviti Sportski savez Grada Vodnjana-Dignano. 

III. Prijave se podnose na obrascu koji se preuzima u pisarnici Grada Vodnjana-Dignano ili na web stranici (www.vodnjan.hr).
Svi podnositelji prijava, čije je sjedište izvan Grada Vodnjana-Dignano, dužni su priložiti popis korisnika njihovih aktivnosti s područja Grada Vodnjana-Dignano. 
Prijave se predaju u pisarnici Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka 2, ili poštom na adresu: Grad Vodnjan Dignano, 52215 Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, (s naznakom «FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA U 2016. GODINI»).

IV. Rok za podnošenje prijave je od 18. rujna 2015. do 19. listopada 2015. godine.

V. Neće biti uzeta u razmatranje prijava koja: 
- je dostavljena nakon roka za podnošenje prijava, 
- ne zadovoljava uvjete iz javnog poziva 
- ne sadrži tražene podatke i priloge. 

VI. Po donošenju proračuna i programa javnih potreba za 2016. godinu navedenih u točki I. ovog Poziva, svi podnositelji prijave obavijestit će se o rezultatu pisanim putem. 

KLASA: 351-01/15-01/09
URBROJ: 2168-04-01/01-15-01 
Vodnjan-Dignano, 18. rujna 2015.

GRADONAČELNIK-SINDACO
Klaudio Vitasović

Aktualnosti