Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

N A T J E Č A J za prodaju nekretnina

Temeljem članka 391. i 358.a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Odluke o raspolaganju imovinom Grada Vodnjana – Dignano (Službene novine Grada Vodnjana-Dignano br. 03/15), članka 46. Statuta Grada Vodnjana-Dignano (Službene novine Grada Vodnjana-Dignano br. 02/09, 02/10 i 02/13) i Odluke Gradonačelnika Grada Vodnjana-Dignano, KLASA:944-18/16-01/47, URBROJ:2168-04-01-16-1 od dana 14. lipnja 2016. godine raspisuje se

 N A T J E Č A J

 za prodaju nekretnina

 

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina – građevinskog zemljišta i zgrada na području Grada Vodnjana - Dignano,

Za zainteresirane ponuditelje organizirat će se razgledavanje nekretnine i to dana 23. lipnja 2016. godine za nekretnine koje se nalaze na području k.o. Vodnjana na Narodnom trgu u Vodnjanu u 8,30 sati, a za nekretnine na području k.o. Galižane na Velikom trgu u Galižani u 10,00 sati.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj ponude), koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u RH.

Pravo sudjelovanja na Natječaju nemaju osobe koje imaju dugovanja prema Gradu Vodnjanu - Dignano.

Javno nadmetanje provest će se u prostorijama  Grada Vodnjana, Trgovačka 2/1 kat, dana 27. lipnja 2016. godine s početkom u 9,00 sati.

Gradonačelnik Grada Vodnjana - Dignano pridržava pravo poništiti objavljeni natječaj u cijelosti ili djelomično bez posebnog obrazloženja do donošenja Odluke Gradonačelnika o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina.

 

Tekst natječaja nalazi se u prilogu.

  

KLASA: 944-18/16-01/47

URBROJ: 2168-04-01-16-2

Vodnjan-Dignano, 14. lipnja 2016. godine.      

    

GRADONAČELNIK - SINDACO

         Klaudio Vitasović, v.r.