Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora - Vodnjan, Istarska 1

Na temelju članka 35. stavak 2. i čl. 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 137/97, 68/98, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15), članka 46. Statuta Grada Vodnjana-Dignano (“Službene novine Grada Vodnjana-Dignano“ br. 02/09, 02/10 i 02/13.), Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Grada Vodnjana-Dignano“ br. 05/03 i 03/09) i Odluke Gradonačelnika Grada Vodnjan-Dignano, Klasa: 372-02/16-01/02, Urbroj: 2168-04-01-16-1 od 10. veljače 2016. godine raspisuje se

N  A  T  J  E  Č  A  J
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

I

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup ugostiteljskog objekta Girotondo – u funkciji, sa kompletnom ugostiteljskom opremom:

ADRESA

DJELATNOST

POVRŠINA*

MJESEČNA

ZAKUPNINA

JAMČEVINA

Vodnjan, Istarska 1

ugostiteljstvo

389,29  m²

10.000,00 kn

30.000,00 kn

 

 

 

* ukupna površina poslovnog prostora odnosi se na unutarnji prostor za obavljanje djelatnosti, terase i pomoćne objekte.

Oprema koja se nalazi u poslovnom prostoru u vlasništvu je Grada Vodnjana-Dignano te se isti daje u zakup sa kompletnom opremom. 

Poslovni prostor može se pogledati dana 15. veljače 2016. godine od 10,00 do 12,00 sati, uz prethodnu najavu.

II

Nakon provedenog javnog natječaja i postupka licitacije, izlicitirana cijena mjesečne zakupnine povećati će se za iznos PDV-a, a sve sukladno čl. 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14).

                                                                           III

Poslovni prostor daju se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina, a na početku svake slijedeće godine zakupnina se usklađuje prema rastu potrošačkih cijena na malo u prethodnoj godini.

IV

Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju, što isključuje sve naknadne prigovore zakupca.

Sa stanjem poslovnog prostora natjecatelji se mogu upoznati u terminu za očevid naznačenim u točki I ovog natječaja.

Prije svakog ulaganja zakupnik je dužan ishodovati suglasnost zakupodavca i maksimalno sačuvati izvornost pročelja sukladno posebnim uvjetima nadležnog tijela.

Pod uređenjem razumijevaju se nužni i korisni radovi, naročito radovi na nosivoj  konstrukciji zgrade uključivo i izolaciju zidova, podova i temelja zgrade, pokrov, pročelja zgrade, radovi na električnim, telefonskim, vodovodnim, kanalizacijskim i drugim  instalacijama, sanitarnim uređajima, kao i keramičarski i drugi radovi na završnim oblogama podova i zidova, te zamjena i popravak stolarije.

Radove iz prethodnog stavka zakupnik je dužan ustupiti primjenom Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), nakon što ih odobri zakupodavac.

Zakupodavac ima pravo da putem ovlaštene osobe nadzire izvođenje radova, te da prisustvuje primopredaji radova, a zakupnik da putem izabranog izvođača iste izvede sukladno troškovniku i drugoj dokumentaciji.

Ulaganje zakupnika u preuređenje poslovnog prostora uračunat će se kao unaprijed plaćene zakupnine po završetku radova na preuređenju sukladno vrijednosti izvršenih radova i ugovorenoj zakupnini (što će se utvrditi anexom ugovora o zakupu), a vremenski se uračunava po isteku vremena uračunavanja jamčevine odnosno donošenja posebne Odluke Gradonačelnika kojom će se utvrditi način i vrijeme prebijanja priznatih ulaganja sa zakupninom.

Sva ulaganja izvršena bez pisane suglasnosti zakupodavca, pa bila ona nužna ili korisna neće se priznavati te će ih u cijelosti snositi zakupnik.

Zbog postupanja zakupnika protivno prethodnim odredbama ovog članka, zakupodavac je ovlašten otkazati ugovor o zakupu, a zakupnik je dužan predati poslovni prostor zakupodavcu slobodan od osoba i stvari, u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana donošenja Odluke Gradonačelnika o raskidu ugovora.

V

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora iz točke I. ovog natječaja imaju hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, članovi obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, dragovoljci i ostali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci pod uvjetom da nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ukoliko sudjeluju i udovolje uvjetima postignutim na licitaciji, a koje prvenstveno pravo mogu ostvariti samo jednokratno.

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu nemaju pravne osobe čiji je osnivač ili suosnivač osoba iz prethodne alineje.

Osobe koje imaju pravo prvenstva moraju istovremeno s pisanom prijavom dostaviti dokaz u izvorniku ili ovjerenom presliku o utvrđenom svojstvu, od nadležnog Ureda za obranu temeljem kojeg imaju pravo prvenstva za zasnivanje zakupa, te uvjerenje Zavoda za mirovinsko osiguranje da nisu korisnici mirovine i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nisu po osnovi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji već iskoristili to pravo po osnovi zakupa.

VI

Natječaj će se provesti usmenim javnim nadmetanjem ponuditelja (licitacija).

VII

Prijave za sudjelovanje u natječaju obavezno sadrže slijedeće dokaze:

 
 • dokaz o uplati jamčevine - jamčevina se uplaćuje u korist IBAN broja Proračuna Grada Vodnjan-Dignano br. HR3223600001850200007 pozivom na broj HR68 7722-OIB za pravne i fizičke osobe;
 • dokaz o državljanstvu - osobnu iskaznicu na uvid i preslik iste ukoliko je natjecatelj fizička osoba, obrtnicu odnosno preslik iste za fizičke osobe obrtnike, izvadak iz trgovačkog registra na uvid (ne stariji od 6 mjeseci) i preslik istog ako je natjecatelj pravna osoba, te osobni identifikacijski broj (OIB);
 • dokaz o podmirenju svih dospjelih dugovanja prema Gradu Vodnjanu-Dignano  (potvrda  Grada Vodnjan-Dignano);
 • punomoć za zastupanje (ako ima opunomoćenika) odnosno ovlaštenje predstavnika pravnih osoba, ovjerenu po javnom bilježniku;
 • dokaz temeljem kojeg se može utvrditi postojanje prvenstvenog prava za dobivanje u zakup poslovnog prostora, sukladno točci V ovog natječaja;
 • dokaz o uvjetima za obavljanje djelatnosti utvrđenih u tabeli
 • preslik kartice tekućeg ili žiro računa.
 

Dokazi se prilažu u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Komisija za provedbu natječaja izuzet će s natječaja onu fizičku ili pravnu osobu za koju utvrdi da do dana provođenja natječaja iznos jamčevine nije doznačen u korist žiro računa Grada Vodnjan-Dignano.

Prijave natjecatelja koje iskazuju dug prema Gradu Vodnjan-Dignano i nepotpune prijave, koje ne sadrže sve što je traženo, neće se razmatrati.

VIII

Usmeno nadmetanje provodi Komisija za provođenje natječaja.

Komisija uvodno otvara nadmetanje i zaprima prijave, utvrđuje koji ponuditelj ispunjava uvjete natječaja, te u tom smislu donosi odgovarajuću odluku koju odmah objavljuje.

O tijeku sjednice vodi se zapisnik kojeg po okončanju sjednice potpisuju članovi Komisije i zapisničar, a ovjeravaju ga dva ovjerovitelja zapisnika koje između sebe izabiru nazočni ponuditelji.

Usmeno nadmetanje provodi se povećanjem usmene ponude.

Najmanji iznos povećanja usmene ponude iznosi 10% od mjesečnog iznosa početne zakupnine.

Usmeno nadmetanje okončat će se po isteku dvije minute od stavljanja posljednje ponude.

Ako se za usmeno nadmetanje za pojedini poslovni prostor pojavi samo jedan ponuditelj, a ispunjava uvjete natječaja, Komisija utvrđuje njegovu ponudu po početnoj cijeni kao najpovoljniju.

Po okončanju nadmetanja Komisija utvrđuje koja se ponuda smatra najpovoljnija, te takvo utvrđenje unosi u zapisnik. Nakon utvrđenja najpovoljnije ponude, Komisija utvrđuje da li netko od nazočnih ponuditelja želi ostvariti svoje prvenstveno pravo uz prihvat najviše postignute zakupnine.

Ponuditelji koji žele ostvariti prvenstveno pravo iz točke IV. dužni su Komisiji uz potvrdu nadležnog tijela da nisu korisnici mirovine po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji predati slijedeće isprave:

 1. za HRVI

- drugostupanjsko rješenje o stupnju tjelesnog oštećenja (Uprava za skrb MORH-a)

 1. za članove obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja
 • dokaz o stradanju u Domovinskom ratu koji izdaje Ured za žrtve rata Vlade RH ili postrojbe HV odnosno MUP-a
 1. dragovoljci Domovinskog rata od 30. svibnja 1990. godine do 15. veljače 1992. godine i ostali hrvatski branitelji

- potvrda Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova o sudjelovanju u Domovinskom ratu.

Ako ponuditelj koji dokaže da ostvaruje prvenstveno pravo, iskaže da to pravo želi ostvariti, njegova izjava unosi se u zapisnik, a takvu izjavu ponuditelj potpisuje.

Po okončanju postupka natječaja, zapisnik o provedenom natječaju s prijedlogom ponude za koju smatra da je najpovoljnija i da ju je potrebno prihvatiti, Komisija dostavlja Gradonačelniku radi donošenja odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora.

IX

Prijave za sudjelovanje u natječaju predaju se Komisiji za provedbu natječaja Grada Vodnjana-Dignano, Vodnjan, Trgovačka 2/I, u mjestu i vrijeme određenom za održavanje licitacije.

X

Ugovor o zakupu sklopiti će se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o prihvatu ponude. Na ugovoreni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14).

Ugovori o zakupu sklapaju se kao ovršne isprave sukladno odredbama zakona o ovrsi, a na trošak zakupnika.

XI

Grad Vodnjan-Dignano pridržava pravo da poništi natječaj u cijelosti ili djelomično i da ne prihvati nijednu primljenu ponudu.

XII

Javna licitacija održati će se dana 23. veljače 2016. godine u prostorijama Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka 2/I kat, s početkom u 10,00 sati.

   

KLASA: 372-02/16-01/02
URBROJ: 2168-04-01-16-2
Vodnjan-Dignano, 10. veljače 2016. godine

  

      GRADONAČELNIK - SINDACO
              
Klaudio Vitasović                                                                                 

  
Aktualnosti