Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Grada Vodnjan-Dignano za školsku/akademsku godinu 2016./2017.

REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA

GRAD VODNJAN-DIGNANO – CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO

GRADONAČELNIK – SINDACO


NATJEČAJ


za dodjelu stipendija Grada Vodnjan-Dignano

za školsku/akademsku godinu 2016./2017.


1. Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano, temeljem Pravilnika za dodjelu stipendija Grada Vodnjan-Dignano od 30. rujna 2014. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija, te s njima izjednačenim studijima.


2. Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog statutom ili drugim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije.


3. Pravo na podnošenje zahtjeva za stipendiju imaju učenici srednjih škola i redovni studenti ukoliko ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • hrvatsko državljanstvo;
  • prebivalište na području Grada najmanje 3 (tri) godine od dana objave Natječaja;
  • prosjek od najmanje 3,50 za svaku od prethodne 2 (dvije) godine obrazovanja;
  • podmirena dospjela potraživanja prema Gradu.


4.            Zahtjevu se prilaže :

A)   

-      preslika osobne iskaznice ili domovnice,

-      uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci),

-      preslika svjedodžbe o postignutom uspjehu tijekom proteklih dviju školskih godina odnosno                  
       prijepis   ocjena položenih ispita s prethodne dvije godine studija,
-      uvjerenje o upisu u srednju školu, ili o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademskoj
       godini  2016./2017.,
-      diplome, potvrde i ostala priznanja o nagradama ostvarenim u prethodne dvije godine studija na
       natjecanja županijskog, državnog ili međudržavnog značaja iz oblasti vezane za daljnje obrazovanje,
-      potvrda nadležne Porezne uprave o prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva ostvarenih u 2015.   
       godini,
-      dokaz o podmirenju svih dospjelih dugovanja prema Gradu Vodnjanu-Dignano (potvrda Grada).
 

B)     Posebne okolnosti podnositelja zahtjeva koje se dodatno boduju temeljem Pravilnika:

 
-        podnositelj zahtjeva bez jednog ili oba roditelja (Izvadak iz matice umrlih i dr.);
-        podnositelj zahtjeva ili član obitelji koji živi s podnositeljem zahtjeva invalid preko 50% (Rješenje    
         nadležnog tijela)
-       podstanarstvo (Ugovor o najmu stana ili izjava najmodavca);
-       smještaj u đačkom ili studentskom domu (Ugovor ili potvrda);
-        redovno školovanje drugog člana obitelji van mjesta  prebivališta - samo srednjoškolci i studenti (potvrda    
        o upisu).
 

5. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u pisarnici Grada, Trgovačka 2/I, 52215 Vodnjan ili na internet stranici     Grada Vodnjana-Dignano www.vodnjan.hr (Natječaji).


6. Popunjeni zahtjevi uz potrebnu dokumentaciju podnose se do 31. listopada 2016. godine na adresu: GRAD VODNJAN-DIGNANO, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan-Dignano, preporučenom poštom ili se mogu predati osobno u pisarnici Grada, Trgovačka 2 (I kat).

 7. Zahtjevi predani izvan roka neće se razmatrati.                                                                                                                     GRADONAČELNIK - SINDACO

                                                                                                                                Klaudio Vitasović

  
Aktualnosti