Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Vodnjan-Dignano za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

1. Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano, temeljem Pravilnika za dodjelu stipendija Grada Vodnjan-Dignano od 30. rujna 2014. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija, te s njima izjednačenim studijima.

2. Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog statutom ili drugim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije. 

3. Pravo na podnošenje zahtjeva za stipendiju imaju učenici srednjih škola i redovni studenti ukoliko ispunjavaju slijedeće uvjete:
-    hrvatsko državljanstvo;
-    prebivalište na području Grada najmanje 3 (tri) godine od dana objave Natječaja;
-    prosjek od najmanje 3,50 za svaku od prethodne 2 (dvije) godine obrazovanja;
-    podmirena dospjela potraživanja prema Gradu.

4.     Zahtjevu se prilaže :
A)      -       preslika osobne iskaznice ili domovnice,
-     uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci),
-      preslika svjedodžbe o postignutom uspjehu tijekom proteklih dviju školskih godina odnosno              
       prijepis    ocjena položenih ispita s prethodne dvije godine studija,
-       uvjerenje o upisu u srednju školu, ili o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademskoj godini 2019./2020.,
-    diplome, potvrde i ostala priznanja o nagradama ostvarenim u prethodne dvije godine studija na natjecanja županijskog, državnog ili međudržavnog značaja iz oblasti vezane za daljnje obrazovanje,
-      potvrda nadležne Porezne uprave o prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva ostvarenih u 2018. godini (uključujući i podnositelja), 
-     dokaz o podmirenju svih dospjelih dugovanja prema Gradu Vodnjan-Dignano i Contradi d.o.o. (potvrda Grada, odnosno komunalnog poduzeća Contrade d.o.o.).

B)     Posebne okolnosti podnositelja zahtjeva koje se dodatno boduju temeljem Pravilnika:

-    podnositelj zahtjeva bez jednog ili oba roditelja (Izvadak iz matice umrlih i dr.);
-    podnositelj zahtjeva ili član obitelji koji živi s podnositeljem zahtjeva invalid preko 50% (Rješenje    nadležnog tijela)
-    podstanarstvo (Ugovor o najmu stana ili izjava najmodavca);
-    smještaj u đačkom ili studentskom domu (Ugovor ili potvrda);
-    redovno školovanje drugog člana obitelji van mjesta  prebivališta - samo srednjoškolci i studenti (potvrda o upisu).

5. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u pisarnici Grada, Trgovačka 2/I, 52215 Vodnjan ili na internet stranici  Grada Vodnjan-Dignano www.vodnjan.hr (Natječaji). 

6. Popunjeni zahtjevi uz potrebnu dokumentaciju podnose se do 08. studenog 2019. godine na adresu: GRAD VODNJAN-DIGNANO, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan-Dignano, preporučenom poštom ili se mogu predati osobno u pisarnici Grada, Trgovačka 2 (I kat).

7. Zahtjevi predani izvan roka neće se razmatrati.

Aktualnosti