Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Vodnjana-Dignano za školsku/akademsku godinu 2015./2016.

 

REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA
GRAD VODNJAN-DIGNANO – CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO
GRADONAČELNIK – SINDACO

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Grada Vodnjana-Dignano
za školsku/akademsku godinu 2015./2016. 


1. Gradonačelnik Grada Vodnjana-Dignano, temeljem Pravilnika za dodjelu stipendija Grada Vodnjana-Dignano od 30. rujna 2014. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija, te s njima izjednačenim studijima.

2. Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog statutom ili drugim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije. 

3. Pravo na podnošenje zahtjeva za stipendiju imaju učenici srednjih škola i redovni studenti ukoliko ispunjavaju slijedeće uvjete:
- hrvatsko državljanstvo;
- prebivalište na području Grada najmanje 3 (tri) godine od dana objave Natječaja;
- prosjek od najmanje 3,50 za svaku od prethodne 2 (dvije) godine obrazovanja;
- podmirena dospjela potraživanja prema Gradu.

4. Zahtjevu se prilaže :
A) - preslika osobne iskaznice ili domovnice,
- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci),
- preslika svjedodžbe o postignutom uspjehu tijekom proteklih dviju školskih godina odnosno 
prijepis ocjena položenih ispita s prethodne dvije godine studija,
- uvjerenje o upisu u srednju školu, ili o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademskoj 
godini 2015./2016.,
- diplome, potvrde i ostala priznanja o nagradama ostvarenim u prethodne dvije godine studija na 
natjecanja županijskog, državnog ili međudržavnog značaja iz oblasti vezane za daljnje obrazovanje,
- potvrda nadležne Porezne uprave o prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva ostvarenih u 2014. godinu, 
- dokaz o podmirenju svih dospjelih dugovanja prema Gradu Vodnjanu-Dignano (potvrda Grada).

B) Posebne okolnosti podnositelja zahtjeva koje se dodatno boduju temeljem Pravilnika:
- podnositelj zahtjeva bez jednog ili oba roditelja (Izvadak iz matice umrlih i dr.);
- podnositelj zahtjeva ili član obitelji koji živi s podnositeljem zahtjeva invalid preko 50% (Rješenje nadležnog tijela)
- podstanarstvo (Ugovor o najmu stana ili izjava najmodavca);
- smještaj u đačkom ili studentskom domu (Ugovor ili potvrda);
- redovno školovanje drugog člana obitelji van mjesta prebivališta - samo srednjoškolci i studenti (potvrda o upisu).

5. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u pisarnici Grada, Trgovačka 2/I, 52215 Vodnjan ili na internet stranici Grada Vodnjana-Dignano www.vodnjan.hr (Obavijesti za građane – Natječaji). 

6. Popunjeni zahtjevi uz potrebnu dokumentaciju podnose se do 30. listopada 2015. godine na adresu: GRAD VODNJAN-DIGNANO, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan-Dignano, preporučenom poštom ili se mogu predati osobno u pisarnici Grada, Trgovačka 2 (I kat).

7. Zahtjevi predani izvan roka neće se razmatrati.


GRADONAČELNIK - SINDACO
Klaudio Vitasović

Aktualnosti