Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Natječaj za prodaju nekretnina

Temeljem članka 391. i 358.a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Odluke o raspolaganju imovinom Grada Vodnjana – Dignano (Službene novine Grada Vodnjana-Dignano br. 03/15), članka 46. Statuta Grada Vodnjana-Dignano (Službene novine Grada Vodnjana-Dignano br. 02/09, 02/10 i 02/13) i Odluke Gradonačelnika Grada Vodnjana-Dignano, KLASA:944-18/15-01/93, URBROJ:2168-04-01-15-1 od dana 09. listopada 2015. godine raspisuje se

N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina

(VIDI FILE U PRILOGU)


Za zainteresirane ponuditelje organizirat će se razgledavanje nekretnine i to dana 19. listopada 2015. godine za nekretnine koje se nalaze na području k.o. Vodnjana na Narodnom trgu u Vodnjanu u 9,00 sati, a za nekretnine na području k.o. Galižane na Velikom trgu u Galižani u 10,30 sati.

Javno nadmetanje provest će se u prostorijama Grada Vodnjana, Trgovačka 2/1 kat, dana 26. listopada 2015. godine s početkom u 10,00 sati. 
Gradonačelnik Grada Vodnjana - Dignano pridržava pravo poništiti objavljeni natječaj u cijelosti ili djelomično bez posebnog obrazloženja do donošenja Odluke Gradonačelnika o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina.

Sve obavijesti glede nekretnina izloženih na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjana u Vodnjanu, Trgovačka 2/2 kat, ili na telefon broj 511-522, 535-966, 535-967.

KLASA: 944-18/15-01/93
URBROJ: 2168-04-01-15-2
Vodnjan-Dignano, 09.listopada 2015. godine. 


GRADONAČELNIK - SINDACO
Klaudio Vitasović, v.r.

Aktualnosti