Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Natječaj za prodaju nekretnina II

Temeljem članka 391. i 358.a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Odluke o raspolaganju imovinom Grada Vodnjana – Dignano (Službene novine Grada Vodnjana-Dignano 03/15), članka 34. Statuta Grada Vodnjana-Dignano (Službene novine Grada Vodnjana-Dignano 02/09, 02/10 i 02/13) i Odluke Gradskog vijeća Grada Vodnjana-Dignano, KLASA: 021-05/15-01/05, URBROJ: 2168-04-02-15-7 od dana 21. listopada 2015. godine raspisuje seN A T J E Č A J 
za prodaju nekretnina 

(vidi file u prilogu)

Za zainteresirane ponuditelje organizirat će se razgledavanje nekretnine i to dana 05. studenog 2015. godine za nekretnine koje se nalaze na području k.o. Vodnjana na Narodnom trgu u Vodnjanu u 9,00 sati.Javno nadmetanje provest će se u prostorijama Grada Vodnjana, Trgovačka 2/1 kat, dana 11. studenog 2015. godine s početkom u 08,30 sati. 


Gradsko vijeće Grada Vodnjana - Dignano pridržava pravo poništiti objavljeni natječaj u cijelosti ili djelomično bez posebnog obrazloženja do donošenja Odluke Gradskog vijeća o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina.
Sve obavijesti glede nekretnina izloženih na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjana u Vodnjanu, Trgovačka 2/2 kat, ili na telefon broj 511-522, 535-966, 535-967.


KLASA:944-18/15-01/95
URBROJ:2168-04-02-15-2
Vodnjan-Dignano, 21. listopada 2015. godine. 
GRADSKO VIJEĆE GRADA VODNJANA-DIGNANO

PREDSJEDNIK
Corrado Ghiraldo, prof.

Aktualnosti