Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari 

Natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Vodnjan-Dignano_23.05.2022

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 34. Statuta Grada Vodnjan-Dignano (Službene novine Grada Vodnjan-Dignano 02/09, 02/10, 02/13, 02/18 i 02/21), Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Vodnjan-Dignano (Službene novine Grada Vodnjan-Dignano 12/2020), članka 34. Statuta Grada Vodnjan-Dignano (Službene novine Grada Vodnjan-Dignano 02/09, 02/10, 02/13, 02/18, 02/21 i 07/22) i Odluke Gradskog vijeća Grada Vodnjan-Dignano, KLASA: 024-02/22-01/09, URBROJ: 2163-10-02-22-7 od 16. svibnja 2022. godine raspisuje se

N A T J E Č A J

 za prodaju nekretnina

na području Grada Vodnjan-Dignano

 

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Vodnjan-Dignano (tekst Natječaja u prilogu).

Za zainteresirane ponuditelje organizirat će se razgledavanje nekretnina dana 02. lipnja 2022. godine na Narodnom trgu u Vodnjanu u 09,00 sati.

Javno nadmetanje provest će se u prostorijama Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, dana 06. lipnja 2022. godine s početkom u 09,00 sati.

Sve obavijesti glede nekretnina izloženih na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti putem telefona na broj 535-967 ili putem e-maila martina.tomac@vodnjan.hr.

 

KLASA: 940-08/22-01/38

URBROJ: 2163-10-01/01-22-2

U Vodnjanu-Dignano, 23. svibnja 2022. godine             

                                                           

                                                                                                                                                                  GRAD VODNJAN-DIGNANO

 

 

Aktualnosti