Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Natječaj za radno mjesto – savjetnik I za prostorno planiranje i gradnju - obavijesti i upute

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjana-Dignano, raspisao je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme objavljen u ˝Narodnim novinama˝ broj 135/2015, za radno mjesto – savjetnik I za prostorno planiranje i gradnju, pa se sukladno navedenom daju slijedeće

 

OBAVIJESTI I UPUTEOpis poslova:


- stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog tijela, vođenje i rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta u upravnim postupcima izdavanja pojedinačnih akata sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju, te drugih posebnih propisa iz područja gradnje, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika,


- rješavanje složenih upravnih i neupravnih predmeta iz djelokruga Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove,


- stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika,


- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka,


- stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija,


- obavlja i rješava i druge poslove po nalogu pročelnika.Podaci o plaći radnog mjesta:


Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 3,30 i osnovice za izračun plaće (3.221,93 kn, bruto iznos), uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata: 


- provjera poznavanja talijanskog jezika – pismeni test,


- provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima – pismeni test,


- intervju.Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje:


1. Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13),


2. Zakon o općem upravnom postupku (˝Narodne novine˝ broj 47/09)


3. Zakon o gradnji (˝Narodne novine˝ broj 153/2013)


4. Zakon o prostornom uređenju (˝Narodne novine˝ broj 153/2013)


5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (˝Narodne novine˝ broj 86/12, 143/2013)
6. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (˝Narodne novine˝ broj 79/14, 41/15, 75/15)Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.Pravila testiranja:


•Po dolasku na testiranje od kandidata bit će zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.


• Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.


• Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.


• Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz poznavanja talijanskog jezika i pitanja za provjeru posebnih znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio.


• Za provjeru znanja iz talijanskog jezika kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova, za provjeru znanja i sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se službenik prima, od 1 do 10 bodova.
(Ukupni broj bodova koji kandidat može postići nakon provjere znanja je 20).


• Smatra se da je kandidat položio ako je u svakoj od provjera navedenih u prethodnoj točki postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.


• Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).


• Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

• Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Povjerenstvo dostavlja pročelniku rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu koje se dostavlja svim kandidatima.


Protiv rješenja iz prethodnog stavka može se podnijeti žalba gradonačelniku Grada Vodnjana-Dignano. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.

Ostala pitanja urediti će se sukladno odredbama Zakona.POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen, najmanje 5 dana prije testiranja, na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Vodnjana-Dignano.GRAD VODNJAN-DIGNANO

Aktualnosti