Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Natječaj za radno mjesto – viši stručni suradnik II za društvene djelatnosti i opću upravu - obavijesti i upute

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za drutvene djelatnosti i opću upravu Grada Vodnjana – Dignano, raspisala je Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme objavljen u ˝Narodnim novinama˝ broj 17/2016, na radno mjesto: viši stručni suradnik II za društvene djelatnosti i opću upravu – 1 izvršitelj/ica, pa se sukladno navedenom daju slijedeće:

OBAVIJESTI I UPUTE

Opis poslova:

 • sudjeluje u pripremi nacrta odluka i drugih općih akata iz djelokruga Upravnog odjela kao i općih akata potrebnih za rad Grada,
 • sudjeluje u organizaciji manifestacija od interesa za Grad,
 • obavlja poslove kojima se potiče razvoj kulturnog stvaralaštva,
 • izrađuje i predlaže programe i popratne dokumente koji poboljšavaju rad i razvoj civilnog društva, život djece i mladih u Gradu,
 • radi na stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i unapređenja položaja mladih,
 • koordinira rad udruga civilnog društva,
 • uređuje internet stranice Grada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Podaci o plaći radnog mjesta:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 2,50 i osnovice za izračun plaće (3.221,93 kn, bruto iznos),  uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

 • provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima – pismeni test,
 • provjere poznavanja talijanskog jezika – pismeni test,
 • provjere poznavanja engleskog jezika – pismeni test,
 • intervju-a.

Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje:

 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11),
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/0160/01129/05109/07125/0836/09,36/09150/11144/1219/13 i 137/15),
 3. Zakon o udrugama (Narodne novine broj 74/14),
 4. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15),
 5. Statut Grada Vodnjana-Dignano (dostupan na sljedećem linku: http://www.vodnjan.hr/gradska-uprava/dokumenti/statut)

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju
formalne uvjete natječaja.

Pravila testiranja

 • Po dolasku na testiranje od kandidata bit će zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
 • Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 • Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.
 • Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz poznavanja talijanskog i engleskog jezika i pitanja za provjeru posebnih znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio.
 • Za provjeru znanja iz talijanskog jezika kandidatima se dodjeljuje od 1 do 5 bodova, za provjeru znanja iz engleskog jezika od 1 do 5 bodova, te za provjeru znanja i sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se službenik prima, od 1 do 10 bodova. (Ukupni broj bodova koji kandidat može postići nakon pismene provjere znanja je 20).
 • Smatra se da je kandidat položio ako je u svakoj od provjera navedenih u prethodnoj točki  postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.
 • Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).
 • Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.
 • Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Povjerenstvo dostavlja pročelniku rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu koje se dostavlja svim kandidatima.

Protiv rješenja iz prethodnog stavka može se podnijeti žalba gradonačelniku Grada Vodnjana-Dignano. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.

Ostala pitanja urediti će se sukladno odredbama Zakona.

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen, najmanje 5 dana prije testiranja, na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Vodnjana-Dignano.  

                                                                    GRAD VODNJAN – DIGNANO

                                                UO ZA DRUŠTVENE DJELANOSTI I OPĆU UPRAVU

Aktualnosti