Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Obavijest o namjeri davanja koncesije putem javnog natječaja u otvorenom postupku javne nabave za obavljanje poslova oglašavanja i plakatiranja na području GV-a

REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA
GRAD VODNJAN-DIGNANO – CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO
Povjerenstvo za koncesije

Klasa: 302-01/15-01/06
Urbroj: 2168-04-07-15-2
Vodnjan, 13. listopada 2015. godine

Temeljem članka 19. st.1. Zakona o koncesijama objavljuje se slijedeća

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE PUTEM JAVNOG NATJEČAJA
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OGLAŠAVANJA I PLAKATIRANJA NA PODRUČJU GRADA VODNJANA-DIGNANO


1. Davatelj koncesije: GRAD VODNJAN-DIGNANO
a) sjedište: Trgovačka 2, 52215 Vodnjan
b) telefonski broj: 052/511-522, broj telefaksa: 052/511-326
c) OIB: 15554218499
Osoba davatelja koncesije zadužena za kontakt: dr.sc. Ezio Pinzan
2. Predmet koncesije: obavljanje poslova oglašavanja i plakatiranja na području Grada Vodnjana-Dignano obuhvaćeni Odlukom o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja (Službene novine Grada Vodnjana-Dignano broj 07/12). Grad Vodnjan-Dignano zadržava pravo izmjena navedene Odluke, a koncesionar je obvezan pridržavati se iste. 
3. Vrsta postupka odabira koncesionara: javni natječaj (otvoreni postupak) 
4. Priroda i opseg djelatnosti koncesije: prema Odluci o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja (Službene novine Grada Vodnjana-Dignano 07/12) i pozitivnim propisima RH.
5. Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: područje Grada Vodnjana-Dignano.
6. Rok trajanja koncesije: tri (3) godine od dana potpisa ugovora o koncesiji za obavljanje poslova oglašavanja i plakatiranja.
7. Procijenjena vrijednost koncesije za razdoblje od 3 godine iznosi 15.000,00 kuna.
8. Kriterij odabira najpovoljnije ponude: prihvatljiva ponuda s najvišim ponuđenim iznosom naknade za koncesiju (uz uvjet da ista mora biti veća od početne cijene utvrđene Odlukom o raspisivanju javnog natječaja) uz uvjet prihvaćanja cjenika za obavljanje poslova oglašavanja i plakatiranja, svih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje i prijedloga ugovora o koncesiji, uvjeta iz Odluke o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja, te Zakona i podzakonskih propisa Republike Hrvatske. 
9. Početni iznos naknade za koncesiju iznosi: 5.000,00 kuna / godišnje.
10. Uvjeti plaćanja naknade za koncesiju: Naknada se plaća polugodišnje za proteklo polugodišnje razdoblje po ispostavljenom računu Grada Vodnjana-Dignano što će biti definirano Ugovorom o koncesiji.
11. Oblik i sadržaj ponude:
Oblik ponude
Nuđenje alternativnih ponuda nije dopušteno.
U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost, tehničku i stručnu te financijsku sposobnost sukladno članku 70.,71.,72.. Zakona o javnoj nabavi, javnoj objavi i ovoj dokumentaciji.
Dostava ponuda elektroničkim putem nije dopuštena.
Ponude se dostavljaju na hrvatskom jeziku.
Ponuđeni iznos naknade za koncesiju se iskazuje u ponudi samo u kunama. Ukupne cijene se pišu brojkama i slovima. Ponuđeni iznos naknade za koncesiju je nepromjenjiv za čitavo razdoblje trajanja koncesije.
Ponude se podnose na izvorniku obrasca ponude ovjerenom od strane davatelja koncesije. Uz izvornik obrasca ponude, istoj je potrebno priložiti sve tražene izjave, jamstva i dokaze o sposobnosti ponuditelja iz dokumentacije za nadmetanje i objavljene obavijesti o namjeri davanja koncesije putem javnog natječaja.
Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice / ukupan broj stranica ponude ili obrnuto. Ponuda mora biti uvezana u nedjeljivu cjelinu da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.
Ponuda se predaje samo u 1 primjerku (izvornik).
Ponuda se popunjava nebrisivom tintom. 
Ispravci moraju biti vidljivi uz navod datuma, te potpis i pečat ovlaštene osobe ponuditelja. 
Ponude se podnose na izvorniku obrasca ponude ovjerenom od naručitelja.
Ponude se dostavljaju u dvostrukoj zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici. Na obje omotnice navodi se naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, naznaka predmeta koncesije na koji se ponuda odnosi, te na vanjskoj strani omotnice treba istaknuti:
„PONUDA ZA KONCESIJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OGLAŠAVANJA I PLAKATIRANJA NA PODRUČJU GRADA VODNJANA-DIGNANO - NE OTVARAJ“.
U vanjsku omotnicu prilaže se:
- jamstvo za ozbiljnost ponude i 
- unutarnja omotnica u kojoj se nalazi obrazac ponude sa svim ostalim traženim dijelovima i prilozima. 
Ukoliko vanjska omotnica ne sadrži jamstvo za ozbiljnost ponude, unutarnja omotnica se neće otvoriti, već će biti vraćena ponuđaču neotvorena.
Sadržaj ponude
Sadržaj ponude u unutarnjoj omotnici (osim jamstva za ozbiljnost ponude koje se prilaže u vanjsku omotnicu) mora biti složen i uvezan u nedjeljivu cjelinu prema slijedećem redoslijedu:
- naziv tvrtke i sjedište ponuditelja, te adresu elektroničke pošte ponuditelja ili službe ponuditelja zadužene za zaprimanje pošte, a kod zajednice ponuditelja podatke o zajedničkim ponuditeljima, nositelju ponude za sudjelovanje u postupku dodjele koncesije i potpisniku/potpisnicima ugovora o koncesiji,
- dokazi o sposobnosti ponuditelja (redom navođenja u ovoj dokumentaciji za nadmetanje)
- izjava ponuditelja da će, ukoliko bude odabran, dati jamstvo za uredno izvršenje ugovorne obveze iz ugovora o koncesiji u roku mirovanja,
- potpisan prijedlog Ugovora o koncesiji 
- izvornik obrasca ponude s iskazanom ponuđenim iznosom godišnje naknade za koncesiju i rokom valjanosti ponude, te
- popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude.
Gospodarski subjekt ili zajednica ponuditelja mogu se u svrhu dokazivanja sposobnosti, koristiti kapacitetima drugih gospodarskih subjekata, bez obzira na međusobni pravni odnos. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati da će imati na raspolaganju resurse nužne za ispunjenje ugovora o koncesiji.
12. Rok i mjesto predaje ponude: Ponude se predaju najkasnije do 20. studenog 2015. godine do 12,00 sati. Iste se mogu dostaviti poštom ili predati neposredno na adresi davatelja koncesije Grad Vodnjan-Dignano, Pisarnica (soba br. 2/I. kat), Trgovačka 2, 52215 Vodnjan, utorkom od 15,00 do 17,00 sati, srijeda i petak od 09,00 do 12,00 sati.
U obzir se uzimaju samo ponude zaprimljene do krajnjeg roka za dostavu ponuda bez obzira na način dostave.
13. Rok valjanosti ponude: 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude
14. Otvaranje ponuda: Ponude će se otvarati dana 23. studenog 2015. godine u 10,00 sati u maloj vijećnici Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka 2/I kat, 52215 Vodnjan. Otvaranje ponuda je javno.
Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici davatelja koncesije, ovlašteni predstavnici ponuditelja i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.
15. Dokazivanje sposobnosti ponuditelja
Ponudi je potrebno priložiti sljedeće dokaze o sposobnosti ponuditelja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, vodeći računa o starosti podnesenih dokaza: 
dokaz pravne i poslovne sposobnosti
- rješenje o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar iz koje se vidi da je ponuditelj registriran za obavljanje poslova oglašavanja i plakatiranja (ne stariju od 6 mjeseci od dana slanja u objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije)
U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dostaviti traženi dokaz. 
dokaz financijske sposobnosti 
- potvrda nadležne porezne uprave kojom se dokazuje da ponuditelj nema neplaćenih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (ne starije od 30 dana od dana slanja u objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije)
U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dostaviti traženi dokaz.
dokazi tehničke i stručne sposobnosti
- izjava gospodarskog subjekta da će vlastitim snagama izvršiti usluge koje su predmet koncesije,
- izjava ponuditelja ovjerena kod javnog bilježnika iz koje je vidljiv popis tehničke opreme, uređaja i alata kojima ponuditelj raspolaže za obavljanje poslova koji su predmet koncesije.
Gospodarski subjekt ili zajednica ponuditelja mogu se u svrhu dokazivanja sposobnosti, koristiti kapacitetima drugih gospodarskih subjekata, bez obzira na međusobni pravni odnos. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati da će imati na raspolaganju resurse nužne za ispunjenje ugovora o koncesiji.
dokaz o nekažnjavanju
- izjavu da gospodarskom subjektu i osobi ovlaštenoj za zastupanje istog nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela iz članka 67. i 68. Zakona o javnoj nabavi s ovjerom potpisa kod javnog bilježnika (ne stariju od 30 dana od dana slanja u objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije)
U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dostaviti traženu izjavu. 
16. Tražena jamstva uz ponudu:
Jamstvo za ozbiljnost ponude
U vanjsku omotnicu ponude prilaže se jamstvo za ozbiljnost ponude (u obliku bjanko zadužnice solemnitirane kod javnog bilježnika ili pisma namjere banke o izdavanju jamstva ili dokaza o uplati jamstva na račun Grada Vodnjana-Dignano) u iznosu: 750,00 kuna.
Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se ponuđačima u zakonskom roku.
Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
U unutarnju omotnicu ponude prilaže se izjava ponuditelja da će ukoliko bude odabran u roku mirovanja dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora o koncesiji (u obliku bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika ili pisma namjere banke o izdavanju jamstva ili dokaza o uplati jamstva na račun Grada Vodnjana-Dignano) u iznosi: 15.000,00 kn.
17. Datum slanja u objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije: 13. listopada 2015. godine.
18. Pravo podnošenja prigovora naručitelju: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, Zagreb, a predaje naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. 
Žalitelj je dužan istovremeno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji.
Žalba se podnosi u roku 3 dana od dana javnog otvaranja ponuda u odnosu na radnje, postupke, nečinjenja vezana uz dokumentaciju za koncesiju, te postupak otvaranja ponuda.


Grad Vodnjan-Dignano
Aktualnosti