Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Odluka o izmjeni i dopuni pravilnika za provedbu Programa obnove uličnih fasada obiteljskih kuća na području Grada Vodnjan – Dignano

                      

REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA
GRAD VODNJAN-DIGNANO – CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO
GRADONAČELNIK – SINDACO

KLASA : 351-01/17-01/08
UR.BROJ : 2168-04-01-17-2
Vodnjan – Dignano 07. studenoga 2017. godine

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 , 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta Grada Vodnjan - Dignano ( Službene Novine Grada Vodnjan – Dignano br. 02/09, 02/10 i 02/13) Gradonačelnik Grada Vodnjan - Dignano donosi

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA
za provedbu Programa obnove uličnih fasada obiteljskih kuća
na području Grada Vodnjan – Dignano

 

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Programa obnove uličnih fasada obiteljskih kuća na području Grada Vodnjan – Dignano KLASA: 351-01/17-01/08, URBROJ: 2168-04-01-17-2 mijenja se članak 2. na način da glasi: Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u daljnjem tekstu: subvencije) Provoditelja Javnog poziva može ostvariti fizička ili pravna osoba za obnovu ulične fasade na objektu koji se nalazi na području grada Vodnjan – Dignano, a koji je u njenom osobnom vlasništvu ili suvlasništvu.

Članak 2.

U Pravilniku o provedbi Programa obnove uličnih fasada obiteljskih kuća na području Grada Vodnjan – Dignano KLASA: 351-01/17-01/08, URBROJ: 2168-04-01-17-2 mijenja se članak 4. na način da glasi: Podnositelj prijave na ovaj Javni poziv može podnijeti sveukupno najviše dvije prijave (u svojstvu vlasnika ili u svojstvu suvlasnika).

Članak 3.

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama  Grada Vodnjan – Dignano .

     

                                                                                        GRADONAČELNIK - SINDACO
                                                                                                                                                                                                                                                                             Klaudio Vitasović

Aktualnosti