Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto - referent II za prostorno planiranje i gradnju - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11.), članka 46. Statuta 
Grada Vodnjana – Dignano (˝Službene novine Grada Vodnjana - Dignano˝ broj 02/09, 02/10 i
02/13), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske 
poslove Grada Vodnjan – Dignano, objavio je Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto:

- referent II za prostorno planiranje i gradnju - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme.

Služba na određeno vrijeme zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao radi zahtjeva po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (˝Narodne novine˝ broj86/12, 143/13), može trajati šest mjeseci s mogućnošću produženja za još 6 mjeseci.

Opis poslova:
- stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtjevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,
- rješavanje jednostavnijih pretežno rutinskih upravnih, administrativnih i stručnih poslova iz djelokruga Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove,
- stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika,
- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
- stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela,
- obavlja i rješava i druge poslove po nalogu pročelnika.

Oglas je dana 8. prosinca 2016. godine objavljen u Zavodu za zapošljavanje ispostava Pula, na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Vodnjan – Dignano.

Podaci o plaći:
Plaću radnog mjesta za koje se raspisuje javni natječaj čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,7 i osnovice za izračun plaće (3.221,93, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata sastoji se od:
- pismenog testiranja: provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima te provjere poznavanja talijanskog jezika
- intervju-a.

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima temelje se na slijedećim propisima:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15)
2. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (˝Narodne novine ˝ broj 86/12,143/13)
3. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (˝Narodnenovine˝ broj 98/12).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati kojiispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Pravila testiranja
• Po dolasku na testiranje od kandidata bit će zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
• Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
• Za pismenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslovaradnog mjesta na koje se službenik prima, kao i provjere poznavanja talijanskog jezika kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
• Smatra se da je kandidat položio ako je iz pismene provjere postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.
• Intervju se provodi samo sa kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti. Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
• Ukupan broj bodova kojeg kandidat može postići nakon provedenog testiranja iintervjua je 20.
• Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata(prema ukupno ostvarenom broju bodova) te je dostavlja pročelniku, koji donosi rješenje o prijmu u službu koje se dostavlja svim kandidatima.Ostala pitanja urediti će se sukladno odredbama Zakona.

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen, najmanje 5 dana prije testiranja, na web-stranici ioglasnoj ploči Grada Vodnjan – Dignano.

Aktualnosti