Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: Referent - komunalni redar - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11.), članka 46. Statuta Grada Vodnjan – Dignano (˝Službene novine Grada Vodnjan - Dignano˝ broj 02/09, 02/10 i 02/13), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjan – Dignano, objavio je Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto:

Referent - komunalni redar - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme.

Služba na određeno vrijeme zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati šest mjeseci s mogućnošću produženja za još 6 mjeseci.

Opis poslova:

  • provodi nadzor nad komunalnim redom,
  • sudjeluje u prikupljanju podataka i vođenju evidencije sa terena o javnim površinama i evidenciju zahvata u prostoru koja je protivna dokumentima prostornog uređenja,
  • sankcionira aktivnosti koje predstavljanju remećenje javnog reda,
  • sudjeluje u provedbi izvršenja rješenja u suradnji s komunalnim poduzećima,
  • izriče mandatne kazne,
  • o uočenim nedostacima na vertikalnoj i horizontalnoj prometnoj signalizaciji i drugim uređajima kojima se utječe na promet obavještava, u pismenom obliku pročelnika i društvo za održavanje prometne infrastrukture,
  • surađuje sa svim odjelima i službama Grada u svezi primjene Odluke o komunalnom redu,
  • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Oglas je dana 11.04. 2017. godine objavljen u Zavodu za zapošljavanje ispostava Pula, na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Vodnjan – Dignano.

Podaci o plaći:

Plaću radnog mjesta za koje se raspisuje javni natječaj čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,80 i osnovice za izračun plaće (3.221,93, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Testiranje kandidata sastoji se od:

  • pismeno testiranje: provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima te provjere poznavanja talijanskog jezika
  • intervju-a.

  

PISMENO TESTIRANJE KANDIDATA

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima temelje se na slijedećim propisima (5 pitanja/max 10 bodova)

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)

2. Statut Grada Vodnjan-Dignano (www.vodnjan.hr).

3. Zakon o komunalnom gospodarstvu ( ˝Narodne novine˝ broj  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,  38/09, 79/09, 153/09 ,  49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15).

4. Odluka o komunalnom redu Grada Vodnjan-Dignano (˝Službene novine Grada Vodnjan-Dignano˝ broj 03/03, 01/08, 03/14).

5. Zakon o građevinskoj inspekciji (˝Narodne novine˝ broj  153/13)

 

Poznavanje talijanskog jezika temelji se na:

prijevod kraćeg zadanog teksta sa hrvatskog na talijanski (max 5 bodova)

prijevod kraćeg zadanog teksta sa talijanskog na hrvatski (max 5 bodova)

 

INTERVJU

Sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provodi se intervju. Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 0 do 10 bodova.

  

Pravila testiranja

Po dolasku na testiranje od kandidata bit će zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Za pismenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima, kao i provjere poznavanja talijanskog jezika kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

Sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pismenog testiranja provodi se  intervju. Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 0 do 10 bodova.

Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje  rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova) te je dostavlja pročelniku, koji donosi rješenje o prijmu u službu koje se dostavlja svim kandidatima.

 

Ostala pitanja urediti će se sukladno odredbama Zakona.

 

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen, najmanje 5 dana prije testiranja, na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Vodnjan – Dignano.

 

         

                                             

Aktualnosti