Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: Viši stručni suradnik III za izgradnju - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11.), članka 46. Statuta Grada Vodnjan-Dignano (˝Službene novine Grada Vodnjan-Dignano˝ broj 02/09, 02/10 i 02/13), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjan-Dignano, objavio je Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto:

-Viši stručni suradnik III za izgradnju - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme.

Služba na određeno vrijeme zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao radi zahtjeva po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (˝Narodne novine˝ broj 86/12, 143/13), može trajati šest mjeseci s mogućnošću produženja za još 6 mjeseci.

Opis poslova:

 • stupanj složenosti koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove te rješavanje jednostavnih upravnih i neupravnih poslova unutar upravnog tijela,
 • stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
 • stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada
 • stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan državnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija,
 • obavlja i rješava i druge poslove po nalogu pročelnika.

Oglas je dana 15. ožujka 2017. godine objavljen u Zavodu za zapošljavanje ispostava Pula, na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano.

Podaci o plaći:
Plaću radnog mjesta za koje se raspisuje oglas čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 2,5 i osnovice za izračun plaće (3.221,93, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Testiranje kandidata:
Testiranje kandidata sastoji se od:

 1. pismeno testiranje: provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova   

                                    radnog mjesta na koje se službenik prima te provjere poznavanja

                                    talijanskog jezika

 1. intervju-a.

  

1. PISMENO TESTIRANJE KANDIDATA

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima temelje se na slijedećim propisima (5 pitanja/max 10 bodova):

1. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (˝Narodne novine ˝broj 86/12, 143/13)

2. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (˝Narodne novine˝ broj 98/12)

3. Zakon o komunalnom gospodarstvu 

(˝Narodne novine˝ broj  36/95, 70/97, 128/99,57/00,129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,  38/09, 79/09, 153/09, 49/11,84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15).

4. Zakon o gradnji  (˝Narodne novine˝ broj 153/13)

5.  Zakon o prostornom uređenju ( ˝Narodne novine˝ broj 153/13)

6.  ZUP (˝Narodne novine˝ broj 47/09)

 

 

Poznavanje talijanskog jezika temelji se na:

-prijevodu kraćeg zadanog teksta sa hrvatskog na talijanski (max 5 bodova)

-prijevodu kraćeg zadanog teksta sa talijanskog na hrvatski (max 5 bodova)

2. INTERVJU

Sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provodi se intervju. Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 0 do 10 bodova.

Pravila testiranja

 1. Po dolasku na testiranje od kandidata bit će zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
 2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
 3. Za pismenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima, kao i provjere poznavanja talijanskog jezika kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 4. Sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pismenog testiranja provodi se  intervju. Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 0 do 10 bodova.
 5. Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje  rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova) te je dostavlja pročelniku, koji donosi rješenje o prijmu u službu koje se dostavlja svim kandidatima.

Ostala pitanja urediti će se sukladno odredbama Zakona.

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen, najmanje 5 dana prije testiranja, na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano.

Aktualnosti