Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: viši stručni suradnik III za naplatu potraživanja - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11.), članka 46. Statuta Grada Vodnjan – Dignano (˝Službene novine Grada Vodnjan-Dignano˝ broj 02/09, 02/10 i 02/13), pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Vodnjan-Dignano, objavila je Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto:

-  viši stručni suradnik III za naplatu potraživanja - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme.

Služba na određeno vrijeme, zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, može trajati šest mjeseci s mogućnošću produženja za još 6 mjeseci.

Opis poslova:

-sudjeluje u pripremi nacrta odluka i drugih općih akata iz djelokruga Upravnog odjela kao i općih akata potrebnih za rad Grada,
-poduzima mjere za naplatu potraživanja,
-provodi postupak pripreme i izrade rješenja o ovrsi komunalne naknade i komunalnog doprinosa,
-šalje opomene za plaćanje gradskih prihoda,
-vodi evidenciju naplate po opomenama i rješenjima o ovrsi, po svim osnovama, te poduzima mjere za prisilnu naplatu,
-prati obavijesti o otvaranju i zatvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka i postupaka predstečajne nagodbe,
-obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Oglas je dana 15. ožujka 2017. godine objavljen u Zavodu za zapošljavanje ispostava Pula, na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano.

Podaci o plaći:
Plaću radnog mjesta za koje se raspisuje javni natječaj čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 2,50 i osnovice za izračun plaće (3.221,93 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Testiranje kandidata sastoji se od:

1.pismenog testiranja: provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima te provjere poznavanja talijanskog jezika, 

2.intervju-a.

  

1.PISMENO TESTIRANJE KANDIDATA

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima temelje se na slijedećim propisima (5 pitanja / max.10 bodova)

1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),

2.  Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16),

3.  Stečajni zakon (NN 71/15),

4.  Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15),

5.  Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 91/10, 112/12),

6.  Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15),

7.  Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),

8.  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11)

9.  Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14, 36/15),

10. Opći porezni zakon (NN 115/16).

Poznavanje talijanskog jezika temelji se na:
- prijevodu kraćeg zadanog teksta sa hrvatskog na talijanski (max 5 bodova)
- prijevodu kraćeg zadanog teksta sa talijanskog na hrvatski (max 5 bodova)

 

2.INTERVJU

Sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provodi se intervju. Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 0 do 10 bodova.

 

Pravila testiranja: 

1.Po dolasku na testiranje od kandidata bit će zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.

2.Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

3.Za pismenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima, kao i provjere poznavanja talijanskog jezika kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

4.Sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pismenog testiranja provodi se intervju. Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 0 do 10 bodova.

5.Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje  rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova) te je dostavlja pročelniku, koji donosi rješenje o prijmu u službu koje se dostavlja svim kandidatima.

 

Ostala pitanja urediti će se sukladno odredbama Zakona.

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen, najmanje 5 dana prije testiranja, na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano.

 

Aktualnosti