Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Golf igrališta Negrin

Temeljem članka 104. stavak (1) i članka 95. stavak (2) Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” br. 153/13 i 65/17), članka 46. Statuta Grada Vodnjana-Dignano ("Službene novine Grada Vodnjana-Dignano" br. 02/09, 02/10, 02/13 i 02/18)  te Zaključka Gradonačelnika Grada Vodnjana-Dignano KLASA:350-09/16-01/07, URBROJ: 2168-04-01-18-19 od 2. veljače 2018.g., Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjana-Dignano kao Nositelj izrade  objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Golf igrališta Negrin

   

POČETAK I ZAVRŠETAK JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Golf igrališta Negrin započinje 13. veljače 2018.godine i traje do 14. ožujka 2018. godine.

JAVNI UVID U JAVNOJ RASPRAVI

Uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Golf igrališta Negrin, u vrijeme trajanja javne rasprave, može se izvršiti u prostorijama u vjenčanoj sali Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka 2, ulaz s Narodnog trga, svakog radnog dana od 8-11 sati.

Uvid u Prijedlog plana može se izvršiti i na službenoj web stranici Grada Vodnjana-Dignano: www.vodnjan.hr

JAVNO IZLAGANJE

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Golf igrališta Negrin sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 15. (četvrtak) veljače 2018. u 13,30 sati u prostorijama vjenčane sale Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka 2, ulaz s Narodnog trga.

NAČIN SUDJELOVANJA U JAVNOJ RASPRAVI

U periodu trajanja javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Golf igrališta Negrin,  javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana, u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan (članak 101. ZPU).

Mišljenja na Prijedlog plana je potrebno dostaviti zaključno do 14. ožujka 2018. godine, a u suprotnom će se smatrati da je mišljenje dano odnosno da je prostorni plan izrađen u skladu s danim zahtjevima, posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na isti.

za vrijeme javnog izlaganja sudionici mogu:

-          postavljati pitanja o prijedlozima i rješenjima na koja će usmeno odgovoriti osobe koje vode javno izlaganje

-          dati prijedloge i primjedbe u zapisnik

u vrijeme trajanja javne rasprave sudionici mogu:

-          uputiti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan ili u elektroničkom obliku na adresu: info@vodnjan.hr.

-          upisati prijedloge i primjedbe u Knjigu primjedbi.

Pisanim prijedlozima i primjedbama zaprimljenim u roku smatrati će se one zaprimljene na prethodno navedene adrese zaključno do 14. ožujka 2018. godine, odnosno one koje će biti upućene preporučenom pošiljkom s pečatom pošiljke zaključno s 14. ožujka 2018. godine.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni sukladno utvrđenom roku i/ili nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka 2, Vodnjan ili na telefon (052) 511 522. 

Grad Vodnjan-Dignano
Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i imovinske poslove