Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

II. Izmjene i dopune godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Vodnjan-Dignano za 2020. godinu

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine» broj 158/03.), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine» broj 36/04., 63/08, 133/13 i 63/14.), te članka 46. Statuta Grada Vodnjan-Dignano (»Službene novine Grada Vodnjan-Dignano» broj 02/09., 02/10., 02/13. i 02/18), Gradonačelnik Grada Vodnjan– Dignano, dana 26. svibnja 2020. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA

upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Vodnjan-Dignano

za 2020. godinu

Članak 1.

            U godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Vodnjan-Dignano za 2020. godinu KLASA: 342-01/20-01/02, Urbroj: 2168-04-01-20-01 od 27. siječnja 2020. godine, te izmjenama i dopunama godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Vodnjan-Dignano za 2020. godinu, KLASA: 342-01/20-01/02, Urbroj: 2168-04-01-20-02 od 18. svibnja 2020. godine, u članku 5. briše se točka 10.

Članak 2.

            U godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Vodnjan-Dignano za 2020. godinu KLASA: 342-01/20-01/02, Urbroj: 2168-04-01-20-01 od 27. siječnja 2020. godine, te izmjenama i dopunama godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Vodnjan-Dignano za 2020. godinu, KLASA: 342-01/20-01/02, Urbroj: 2168-04-01-20-02 od 18. svibnja 2020. godine, u članku 6. točka 10. koja glasi:

10.Plaža Barbariga 1 - Uvala Marić – na dijelu k.č.br. 533/1, k.o. Vodnjan

UG.T. - montažni objekt do 12 m2

UG.T. – pripadajuća terasa objekta

UG.T. - ambulantna prodaja (škrinja, aparati  za sladoled i sl.)

K.-R.S. – ležaljke

K.-R.S. – suncobrani

K.- R.S. – aquapark

I.S. – daska za jedrenje, sandolina, pedalina, kajak

Briše se u cijelosti.

Članak 3.

             Ostali članci Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Vodnjan-Dignano za 2020. godinu, KLASA: 342-01/20-01/02, Urbroj: 2168-04-01-20-01 od 27. siječnja 2020. godine, te izmjena i dopuna godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Vodnjan-Dignano za 2020. godinu, KLASA: 342-01/20-01/02, Urbroj: 2168-04-01-20-02 od 18. svibnja 2020. godine, ostaju nepromijenjeni.

Članak 4.

             Ovaj plan stupa na snagu danom potvrde od strane nadležnog tijela samouprave u županiji i objavljuje se u »Službenim novinama Grada Vodnjan-Dignano».

KLASA: 342-01/20-01/02

URBROJ: 2168-04-01-20-03

Vodnjan-Dignano, 26. svibnja 2020. godine

                                                           GRADONAČELNIK - SINDACO

                                                                   Klaudio Vitasović