Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Izmjene i dopune godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Vodnjan-Dignano za 2020. godinu

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine» broj 158/03.), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine» broj 36/04., 63/08, 133/13 i 63/14.), te članka 46. Statuta Grada Vodnjana-Dignano (»Službene novine Grada Vodnjana-Dignano» broj 02/09., 02/10., 02/13. i 02/18)), Gradonačelnik Grada Vodnjana – Dignano, dana 18. svibnja 2020. godine, donosi 

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA
upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Vodnjan-Dignano
za 2020. godinu


Članak 1.

U godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Vodnjan-Dignano za 2020. godinu KLASA: 342-01/20-01/02, Urbroj: 2168-04-01-20-01 od 27. siječnja 2020. godine u članku 6. mijenja se točka 11. koji sada glasi: 

11. Plaža Barbariga 2 - Nova plaža – na dijelu k.č.br. 533/2, k.o. Vodnjan: 
      1. K.-R.S. – aquapark
      2. I.S. – daska za jedrenje, pedalina, kajak
      3. K.-.R.S. - zabavni sadržaj – masaža na plaži
      4. K.-R.S. – ležaljke

Članak 2.

Ostali članci Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Vodnjan-Dignano za 2020. godinu, KLASA: 342-01/20-01/02, Urbroj: 2168-04-01-20-01 od 27. siječnja 2020. godine ostaju nepromijenjeni. 


Članak 3.

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Grada Vodnjan-Dignano».


KLASA: 342-01/20-01/02
URBROJ: 2168-04-01-20-02
Vodnjan-Dignano, 18. svibnja 2020. godine


                                                                               GRADONAČELNIK - SINDACO
                                                                                          Klaudio Vitasović