Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

JAVNA RASPRAVA O STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA SUSTAV VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PULA CENTAR

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, na temelju stavka 1. članka 160. i stavka 1. članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18),  te odredbe članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš, objavljuje 


JAVNU RASPRAVU O
    STUDIJI  UTJECAJA NA OKOLIŠ  ZA 
SUSTAV VODOOPSKRBE I SUSTAVA ODVODNJE I 
PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PULA CENTAR


I.    Studija utjecaja na okoliš se stavlja na javnu raspravu na osnovi Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I 351-03/18-02/56; URBROJ: 517-03-1-2-18-22 od 4. prosinca 2018. godine.

II.    Sukladno članku 26. i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem upravnom postupku u RH (NN 47/09), te odredbi članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s nadležnim Upravnim odjelom za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pule, Upravnim odjelom za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjana, Upravnim odjelom za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Medulin, te Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Ližnjan.

III.    Jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost dostupni su javnosti u trajanju od 30 dana i to od 27. prosinca 2018. godine do 28. siječnja 2019. godine u:
•    Ulaznom holu Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati, 
•    Ulaznom holu Grada Pule, Forum 2, 52 100 Pula, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati,
•    Ulaznom holu Grada Vodnjana, Trgovačka 2, 52 2115 Vodnjan, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati,
•    Ulaznom holu Općine Medulin, Centar 223, 52 203 Medulin, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati,
•    Ulaznom holu Općine Ližnjan, Krasa 7, 52 204 Ližnjan, ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 7,00 do 15,00 sati, srijedom od 7,00 do 17,00 sati, te petkom od 7,00 do 13,00 sati.

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost dostupni su javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike – www.mzoip.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr,  Grada Pule – www.pula.hr, Grada Vodnjana – www.vodnjan.hr, Općine Medulin – www.medulin.hr i Općine Ližnjan – www.liznjan.hr.

IV.    Javno izlaganje Studije održat će se 21. siječnja 2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Pule,  Forum 1, 52 100 Pula, s početkom u 17,00  sati. 

Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, trgovačkog društva PRAGRANDE d.o.o. iz Pule i predstavnici izrađivača Studije, EKO-INVEST d.o.o. i SAFEGE d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

V.    Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju utjecaja iz točke I ove obavijesti mogu se upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije ili dostaviti u pisanom obliku u roku predviđenom za javnu raspravu, zaključno sa 28. siječnja 2019. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, 52100 Pula.

VI.    Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke V. ove  obavijesti i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.