Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za predlaganje programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Grada Vodnjan-Dignano za 2021. godinu

I. Predmet Javnog Poziva je prikupljanje prijava radi financiranja iz proračuna Grada Vodnjan-Dignano za 2021. godinu za programe, projekte i manifestacije iz sljedećih područja:

- kultura
- tehnička kultura
- predškolski odgoj i obrazovanje
- školstvo i obrazovanje
- zdravstvo i socijalna skrb
- sport
- gospodarstvo.

II. Pod Programom se podrazumijeva kontinuirano provođenje aktivnosti usmjerenih na ostvarenje određenog cilja za koji je potrebno vremensko razdoblje od godinu dana.

Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni (dan, tjedan i slično) i imaju definirane troškove i resurse.

Pravo prijave po ovom Pozivu imaju fizičke i pravne osobe koji obavljaju djelatnost na području Grada Vodnjan-Dignano, a u programu moraju biti obuhvaćene osobe s prebivalištem u Gradu Vodnjan-Dignano.

Pravo prijavljivanja nemaju udruge i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije).

III. Prijave se podnose na obrascu koji se preuzima u pisarnici Grada Vodnjan-Dignano ili na web stranici (www.vodnjan.hr).

Svi podnositelji prijava, čije je sjedište izvan Grada Vodnjan-Dignano, dužni su priložiti popis korisnika njihovih aktivnosti sa područja Grada Vodnjan-Dignano.

Prijave se predaju u pisarnici Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, ili poštom na adresu: Grad Vodnjan-Dignano, 52215 Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, (s naznakom «FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA U 2021. GODINI»).

IV. Rok za podnošenje prijave je do 07. listopada 2020. godine.

V. Neće biti uzeta u razmatranje prijava koja:

- je dostavljena nakon roka za podnošenje prijava,
- ne zadovoljava uvjete iz javnog poziva
- ne sadrži tražene podatke i priloge.

VI. Po donošenju Proračuna i programa javnih potreba za 2021. godinu, svi podnositelji prijave obavijestit će se o rezultatu pisanim putem.

 

KLASA: 402-01/20-01/139
URBROJ: 2168-04-01/01-20-01
Vodnjan-Dignano, 21. rujna 2020.

GRADONAČELNIK-SINDACO
Klaudio Vitasović

Aktualnosti