Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - J.T. ENERGY d.o.o. Umag

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine  gospodarske namjene, proizvodne djelatnosti - građevina gospodarske namjene - proizvodne - pretežno zanatske sa pratećim poslovnim sadržajem,

na katastarskim česticama k.č.br. 1089/1 k.o. Galižana (Galižana, Poduzetnička zona).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  16.08.2017 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.

Aktualnosti