Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Zarin Vlado

PREDMET: ZARIN VLADO    
-    zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće na katastarskoj čestici: k.č. 479/327 (prema geodetskom projektu, a nastala od dijela k.č.br.479/327) k.o. Vodnjan
-    poziv na uvid radi izjašnjenja , dostavlja se

Na temelju članka 115. st. 2. Zakona o gradnji (N.N. br. 153/13), prije izdavanja građevinske dozvole tijelo graditeljstva je dužno stranki, prije izdavanja građevinske dozvole, pružiti mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja a, a stavkom 1. određeno je da je stranka u postupku građevinske dozvole investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola
Budući da je stranaka u postupku nepoznata na adresi, stranke se radi uvida u spis predmeta pozivaju putem javnog poziva.

P O Z I V 
Stranke u postupku-vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se traži izdavanje lokacijske dozvole na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.

Uvid u spis predmeta održati će se dana 28. 10. 2019. godine, u prostorijama ovog Upravnog odjela u Vodnjanu, Trgovačka 2, u vremenu od 10,00 do 11,00 sati.

Pozvane osobe su dužne dokazati svojstvo stranke u postupku međutim nisu se dužne osobno odazvati već mogu uputiti svog punomoćnika.

Ako se stranka ne može iz opravdanih razloga odazvati pozivu, uvid može izvršiti naknadno, i to najkasnije u roku od osam (8) dana od proteka uvida, u kojem slučaju je dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se nije mogla odazvati u vremenu naznačenom u pozivu.

Ako se pozvane stranke ne odazovu, lokacijska dozvola može se izdati i bez njihovog sudjelovanja u postupku.
Stranka koja se ne odazove javnom pozivu, odnosno pozivu ne može zbog toga tražiti obnovu postupka izdavanja lokacijske dozvole.
 

Aktualnosti