Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta- Lokacijska dozvola- Slobodan Car

Pozivamo Vas, kao vlasnike susjednih čestica, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

- stambeno-gospodarsku građevinu,  na poljoprivrednoj površini koju čine k.č. 3227/1, 3227/2, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3242/2 i 3243 k.o. Vodnjan.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  03.01.2020. u 10:00  sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.
 

Aktualnosti