Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta- SAŠA ILIĆ, RANKA ILIĆ I DAMIR HOLIĆ

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000113
URBROJ: 2168-04-04/26-19-0004
Vodnjan-Dignano, 13. ožujka 2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

SAŠA ILIĆ, HR-52100 PULA, FAŽANSKA CESTA 50
RANKA ILIĆ, HR-52100 PULA, FAŽANSKA CESTA 50
DAMIR HOIĆ, HR-10000 ZAGREB, HVARSKA 5

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine - obiteljska kuća na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 510/1 k.o. Galižana (Valdenaga).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  22.03.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni postupak za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, Grad Vodnjan-DIgnano.
 
Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
 
SAVJETNICA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU
Mirjana Gromila, mag.ing.aedif.
 
Aktualnosti