Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta SANDI CHIAVALON, HR-52215 Vodnjan, Vladimir Nazor 16 (vlasnik OPG Sandi Chiavalon)

u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje 1. faze građevine - gospodarske namjene - pogon za preradu maslina (uljara) sa pratećim sadržajem: skladištenje, pakiraje i prodaju maslinovog ulja, 2. skupine,

na  k.č.br. 2130 koja je dio zemljišnog kompleksa katastarskih čestica: 2130, 2128/16, 2128/17, 2128/1 i 2128/3 sve k.o. Vodnjan (Salvela).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  22.10.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.