Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta VODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pula, Radićeva ulica 9

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000046
URBROJ: 2168-04-04/26-19-0004
 
Vodnjan-Dignano, 14. ožujka 2019.
 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta VODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pula, Radićeva ulica 9

 
Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru II FAZA infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine - rekonstrukcija magistralnog cjevovoda  Galižana Munte-Mulin na katastarskim česticama: k.č.br.: 6123/1 k.o. Vodnjan, k.č.br.: 3030/1, 3030/2, 3030/3, 3030/4 i 2936/6 sve k.o. Galižana.
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  25.03.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, Grad Vodnjan-Dignano.
Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
 
SAVJETNICA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU
Mirjana Gromila, mag.ing.aedif.