Contact Us

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Poziv za dostavu prijedloga za nagrade i priznanja Grada Vodnjan-Dignano u 2021. godini

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području Grada Vodnjan-Dignano da upute svoje prijedloge kandidata za dodjelu nagrada, počasti i priznanja Grada Vodnjan-Dignano sukladno Odluci o nagradi, počastima i priznanjima Grada Vodnjan-Dignano (˝Službene novine Grada Vodnjan-Dignano˝ broj 03/04, 03/09). Pravo predlaganja kandidata za navedena priznanja imaju i Gradsko vijeće, Odbor za nagrade, počasti i priznanja i Gradonačelnik.

 Nagrade, priznanja i počasti Grada Vodnjan - Dignano dodijeliti će se na dan Grada Vodnjan-Dignano 10. kolovoza 2021. godine pojedincima i pravnim osobama za naročite uspjehe, djela i postignute rezultate sa područja: gospodarstva, poljodjelstva, znanosti, kulture, tjelesne kulture, odgoja, obrazovanja, zdravstva, obrane i sigurnosti, socijalne skrbi, zaštite okoliša, razvoja prijateljskih odnosa među ljudima i zajednica u zemlji i inozemstvu.

Kandidati se mogu predložiti za sljedeće nagrade, priznanja i počasti:

       Nagrada Grada Vodnjan - Dignano – dodjeljuje se istaknutim pojedincima, poduzećima, ustanovama, udrugama, postrojbama i drugim pravnim osobama za izuzetna dostignuća koja su osobito značajna za razvitak i ugled Grada Vodnjana-  Dignano;

       Povelja “Počasni građanin Grada Vodnjan - Dignano” – dodjeljuje se pojedincima koji su svojim osobnim doprinosom zadužili Grad Vodnjan-Dignano i njegove građane. Povelja se dodjeljuje osobi koja nema prebivalište na području Grada Vodnjana-Dignano;

       Svečana povelja Grada Vodnjan - Dignano – dodjeljuje se pojedincima i pravnim osobama za naročiti uspjeh u unapređivanju svih područja rada.

Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku s obveznim detaljnim obrazloženjem, Odboru za nagrade, počasti i priznanja Grada Vodnjan-Dignano, najkasnije do 17. srpnja 2021. godine, na adresu GRAD VODNJAN - DIGNANO, 52215 Vodnjan, Trgovačka ulica 2 ili osobno u Pisarnici Grada sa naznakom "PRIJEDLOG ZA NAGRADU GRADA VODNJAN-DIGNANO".

KLASA: 021-13/21-01/01

URBROJ: 2168-04-02-21-02

Vodnjan-Dignano, 07. srpnja 2021.

                                                                               Odbor za nagrade, počasti i priznanja Grada Vodnjan - Dignano

Aktualnosti